Proceeding: 5.21.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych

Deadlines:
Published : 05-03-2021 16:01:00
Placing offers : 24-03-2021 12:00:00
Offers opening : 24-03-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie  prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) – zwana dalej jako „ustawa Pzp” przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Burmistrza Kłobucka pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki 1-4, 6 do SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub na adres e-mail:  przetargi.dujsp@np.com.pl

 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.

 Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 6 do SWZ
  • Zadawania pytań Zamawiającemu,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • Przesłania odwołania/inne. 

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
5.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.53 2021-03-05 16:01:00 Proceeding
5.21.P.DUJSP SWZ, załączniki 1-4 Gmina Kłobuck.pdf pdf 1001.72 2021-03-05 16:01:00 Proceeding
5.21.P.DUJSP Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 26.33 2021-03-05 16:01:00 Proceeding
5.21.P.DUJSP Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 172.29 2021-03-05 16:01:00 Proceeding
5.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia.pdf pdf 39.75 2021-03-12 08:51:08 Public message
5.21.P.DUJSP Zmiana SWZ.pdf pdf 180.35 2021-03-12 08:51:08 Public message
5.21.P.DUJSP Zmodyfikowany załącznik nr 1A, 1B, 1C do SWZ.pdf pdf 526.45 2021-03-12 08:51:08 Public message
5.21.P.DUJSP Załącznik 1a,b,c; 2; 3.docx docx 108.66 2021-03-19 16:09:06 Public message
5.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia_2.pdf pdf 34.63 2021-03-22 09:41:18 Public message
5.21.P.DUJSP Zmiana SWZ z 22.03.2021 - jawne.pdf pdf 216.68 2021-03-22 09:41:18 Public message
5.21.P.DUJSP Załącznik 1a,b,c; 2; 3.docx docx 108.71 2021-03-22 09:41:18 Public message
5.21.P.DUJSP Informacja z otwarcia ofert Gmina Kłobuck.pdf pdf 209.98 2021-03-24 14:04:35 Public message
5.21.P.DUJSP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 246.4 2021-04-02 11:25:05 Public message

Announcements

2021-04-02 11:25 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III zamówienia.

5.21.P.DUJSP Informa [...].pdf

2021-03-24 14:04 Marzena Kwiatkowska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego przekazuje informację z otwarcia ofert na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.21.P.DUJSP Informa [...].pdf

2021-03-24 12:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn.zm), Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych" Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 230 000,00 zł, w tym na część I zamówienia: 135 000,00 zł, na część II zamówienia: 15 000,00 zł oraz na część III zamówienia: 80 000,00 zł.
2021-03-22 09:41 Marzena Kwiatkowska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie SWZ w zakresie Załączników 1a,b,c; 2; 3 oraz terminu składania i otwarcia ofert z 23.03.2021 r. na 24.03.2021 r.

5.21.P.DUJSP Ogłosze [...].pdf

5.21.P.DUJSP Zmiana [...].pdf

5.21.P.DUJSP Załączn [...].docx

2021-03-19 16:09 Marzena Kwiatkowska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie SWZ w zakresie Załączników 1a,b,c; 2; 3.

5.21.P.DUJSP Załączn [...].docx

2021-03-12 08:51 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 23.03.2021r. godz. 12:00 w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych.
Załączniki:5.21.P.DUJSP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 5.21.P.DUJSP Zmiana SWZ; 5.21.P.DUJSP Zmodyfikowany Załącznik nr 1A do SWZ; 5.21.P.DUJSP Zmodyfikowany Załącznik nr 1B do SWZ; 5.21.P.DUJSP Zmodyfikowany Załącznik nr 1C do SWZ.

5.21.P.DUJSP Ogłosze [...].pdf

5.21.P.DUJSP Zmiana [...].pdf

5.21.P.DUJSP Zmodyfi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 690