Proceeding: 023/2021 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ART. GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Deadlines:
Published : 03-03-2021 11:39:00
Placing offers : 18-03-2021 10:30:00
Offers opening : 18-03-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszego postępowania wprowadza zadanie nr 2 dotyczące dostaw chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego.


Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. zadanie 1 i/lub zadanie 2.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Przetarg organizowany zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·         Zadawania pytań do SIWZ

·         Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·         Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
023_OGLOSZENIE_AW.pdf pdf 106.02 2021-03-03 11:39:00 Proceeding
023_SIWZ_AW.pdf pdf 192.47 2021-03-03 11:39:00 Proceeding
023_Załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 15.35 2021-03-03 11:39:00 Proceeding
023_Załącznik nr 1A do SIWZ.docx.xlsx xlsx 24.31 2021-03-03 11:39:00 Proceeding
023_Załącznik nr 2 do SIWZ.docx docx 25.66 2021-03-03 11:39:00 Proceeding
023_pow o wyniku tablica.pdf pdf 216.43 2021-03-26 14:14:46 Public message
023_Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 105.32 2021-03-08 13:36:07 Public message
023_Załącznik nr 2 do SIWZ.docx docx 15.41 2021-03-08 13:36:07 Public message
023_Załącznik nr 2a do SIWZ.xls xls 36 2021-03-08 13:36:07 Public message
023_Załącznik nr 3 do SIWZ.docx docx 32.47 2021-03-08 13:36:07 Public message
023_Załącznik nr 1 do SIWZ_modyfikacja z dnia 08.03.21.docx docx 15.43 2021-03-08 13:36:07 Public message

Announcements

2021-03-26 14:14 Zamówienia Publiczne Powiadomienie o wyniku postępowania

023_pow o wyniku tab [...].pdf

2021-03-08 13:36 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że w zakresie niniejszego postępowania wprowadza zadanie nr 2 dotyczące dostaw chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego. Załączniki:
Formularz ofertowy - zał. 2 i 2A do SIWZ,
Wzór umowy- załącznik nr 3 do SIWZ,
stanowią integralną część SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający dokonał modyfikacji treści pkt. 2 zał. 1 do SIWZ w zakresie numeracji załącznika wzoru umowy. Szczegółowe informacje o dokonanej zmianie zawiera pismo przewodnie.

023_Modyfikacja SIWZ [...].pdf

023_Załącznik nr 2 d [...].docx

023_Załącznik nr 2a [...].xls

023_Załącznik nr 3 d [...].docx

023_Załącznik nr 1 d [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami SIWZ, stanowiące ofertę Wykonawcy (załącznik 1 i 1A, 2 i 2A do SIWZ). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 467