Proceeding: 1.02.2021.NP.TORZYM Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 26-02-2021 13:54:00
Placing offers : 11-03-2021 12:00:00
Offers opening : 11-03-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie  prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) – zwana dalej jako „ustawa Pzp” przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY PULMONOLOGICZNO-KARDIOLOGICZNY W TORZYMIU SP. Z O.O. pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki 1-5 do SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załączniku nr 6, 7, 8 do SWZ.

 

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub na adres e-mail:  przetargi.dujsp@np.com.plPod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
- podpisem
zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ
  • Zadawania pytań Zamawiającemu,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.02.2021.NP.TORZYM Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.8 2021-02-26 13:54:00 Proceeding
1.02.2021.NP.TORZYM SWZ, załączniki 1-4.pdf pdf 847.48 2021-02-26 13:54:00 Proceeding
1.02.2021.NP.TORZYM Załącznik nr 5 do SWZ - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.pdf pdf 165.92 2021-02-26 13:54:00 Proceeding
1.02.2021.NP.TORZYM Załącznik nr 5 do SWZ - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.docx docx 26.37 2021-02-26 13:54:00 Proceeding
1.02.2021.NP.TORZYM Informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.pdf pdf 224.88 2021-03-26 07:52:43 Public message
1.02.2021.NP.TORZYM - Zapytania i odpowiedzi 2 - jawne.pdf pdf 160.92 2021-03-08 12:23:03 Public message
1.02.2021.NP.TORZYM - Załącznik nr 1A do SWZ Formularz ofertowy CZĘŚĆ I zamówienia - PO MODYFIKACJI_.pdf pdf 306.23 2021-03-08 12:23:03 Public message
1.02.2021.NP.TORZYM Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.29 2021-03-04 14:58:53 Public message
1.02.2021.NP.TORZYM Zmiana SWZ.pdf pdf 136.54 2021-03-04 14:58:53 Public message
1.02.2021.NP.TORZYM Załacznik na 1A, 1B, 1C do SWZ.pdf pdf 337.62 2021-03-04 14:58:53 Public message
1.02.2021.NP.TORZYM - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 208.69 2021-03-11 15:35:30 Public message

Announcements

2021-03-26 07:52 Agnieszka Jędrzejewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III zamówienia.

1.02.2021.NP.TORZYM [...].pdf

2021-03-11 15:35 Agnieszka Jędrzejewska Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust. 5

1.02.2021.NP.TORZYM [...].pdf

2021-03-11 12:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn.zm), Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Część I: 128 400,00 PLN
Część II: 88 500,00 PLN
Część III: 138 450,00 PLN
2021-03-08 12:23 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego w postępowaniu na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu sp. z o.o. ” zamieścił odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące jawnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego zamieścił zmodyfikowany załącznik nr 1A do SWZ.

1.02.2021.NP.TORZYM [...].pdf

1.02.2021.NP.TORZYM [...].pdf

2021-03-04 14:58 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 11.03.2021r.

1.02.2021.NP.TORZYM Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
1.02.2021.NP.TORZYM Zmiana SWZ
1.02.2021.NP.TORZYM Zmodyfikowany załącznik 1A, 1B, 1C do SWZ

1.02.2021.NP.TORZYM [...].pdf

1.02.2021.NP.TORZYM [...].pdf

1.02.2021.NP.TORZYM [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 510