Proceeding: FZ.38.50.2021TK Dostawa przewodu zasilającego HCR do pompy FLYGT 37 kW nr 3202.180-Q510063 w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą w 2021 r.

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 26-02-2021 08:00:00
Placing offers : 02-03-2021 08:49:07
Offers opening : 02-03-2021 23:59:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Znak sprawy FZ.38.50.2021TK

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą § 5 pkt. III.ust.2.1) „Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”

 

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843 ) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe i jako takie nie podlega w/w ustawie.

Wobec powyższego zastosowanie będzie miał „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”, (opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /Regulaminy” - zwany dalej Regulaminem).

 

1.       Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest zobowiązany do:

- załączenia skanu oferty, innych wymaganych wymienionych dokumentów.

Skany w/w dokumentów należy przesłać elektronicznie poprzez platformę zakupową Open Nexus,  składając ofertę cenową .

 

Złożona oferta z dnia  23.02.2021 r. jest przedmiotem negocjacji w niniejszym postępowaniu.

 

 

2.       Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

3.       Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

 

 

Załączniki:

1.    Oświadczenie nr 1 (ogólny)

2.    Oświadczenie nr 2 (brak podstaw do wykluczenia z postępowania)

3.    Oświadczenie nr 3 (spełnienie warunków udziału w postępowaniu)

4.    Oświadczenie nr 4 (oświadczenie podatnika VAT)

5.    Oświadczenie nr 5 (obowiązki RODO)


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie nr 1 (ogólne).doc doc 33 2021-02-26 08:00:00 Proceeding
Oświadczenie nr 2 (wykluczenie).doc doc 28.5 2021-02-26 08:00:00 Proceeding
Oświadczenie nr 3 (spełnienie warunków).doc doc 31 2021-02-26 08:00:00 Proceeding
Oświadczenie nr 4 (oświadczenie podatnika VAT).doc doc 30 2021-02-26 08:00:00 Proceeding
Oświadczenie nr 5 (RODO).doc doc 31.5 2021-02-26 08:00:00 Proceeding
1. Załącznik 1,2 _PZ 04_wyd14_Wytyczne, Polityka (edytowalna).doc doc 226.5 2021-02-26 08:00:00 Proceeding
POLITYKA JiŚ_2021_1.pdf pdf 506.36 2021-02-26 08:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do procedury PZ 04_wyd14 - inf. dot. ISO.doc doc 206 2021-02-26 08:00:00 Proceeding
Oferta xylem-1.pdf pdf 710 2021-02-26 08:00:00 Subject of the order

Announcements

2021-03-02 08:49 Tomasz Kotowski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie:
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Zamawiającego.
(zmiana parametrów przewodu).

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kabel zasilajacy HCR pompy nr 3 w przepompowni PS-3 przy ul. Wiślanej - odcinek 12m. Kabel zasilający HCR pompy nr 3 w przepompowni PS-3 przy ul. Wiślanej - odcinek 12m wg.oferty która jest przedmiotem negocjacji.

Oferta xylem-1.pdf

1 pc. WYDZIAŁ SIECI KANALIZACYJNEJ EK
ul. Szosa Okrężna 23 – 25
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5865 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Pilne. Do uzgodnienia.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 239