Proceeding: PP/10/2021 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej od punktu wpięcia w msc do granicy działki 9/2 z działką 4 i przyłącza do węzła w budynku „A” oraz budowa sieci wraz z przyłączem do budynku „A” przy ul. Czarna Droga (dz. nr 9/2 obr. 0064) w Bydgoszczy, PP/10/2021

Deadlines:
Published : 25-02-2021 13:31:00
Placing offers : 11-03-2021 13:00:00
Offers opening : 12-03-2021 10:10:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej od punktu wpięcia w msc do granicy działki 9/2 z działką 4 i przyłącza do węzła  w budynku „A” oraz budowa sieci wraz z przyłączem do budynku „A”  przy ul. Czarna Droga (dz. nr 9/2 obr. 0064)  w Bydgoszczy


Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 11.03.2021 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej od punktu wpięcia w msc do granicy działki 9/2 z działką 4 i przyłącza do węzła  w budynku „A” oraz budowa sieci wraz z przyłączem do budynku „A”  przy ul. Czarna Droga (dz. nr 9/2 obr. 0064)  w Bydgoszczy


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 299.34 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 45 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 368.21 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Warunki przyłączenia do msc.zip zip 3693.38 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Karta gwarancji.doc doc 40 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 29.5 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 17.07 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formulatrza oferty - Wykaz osób.docx docx 17.56 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Oświadczenie kierownika budowy.docx docx 593.42 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej.docx docx 24.91 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych (wzór).docx docx 100.02 2021-02-25 13:31:00 Proceeding
2021-03-18 informacja o wyborze oferty.pdf pdf 132.3 2021-03-18 13:34:31 Public message

Announcements

2021-03-18 13:34 Magdalena Urban 2021-03-18 Informacja o wyborze oferty

2021-03-18 informacj [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej od punktu wpięcia w msc do granicy działki 9/2 z działką 4 i przyłącza do węzła w budynku „A” oraz budowa sieci wraz z przyłączem do budynku „A” przy ul. Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5654 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru (0)
Unlock the form

The number of page views: 378