Proceeding: 2021/BZP 00009617/01 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Szczecinku

Deadlines:
Published : 23-02-2021 10:57:00
Placing offers : 11-03-2021 12:00:00
Offers opening : 11-03-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie  prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) – zwana dalej jako „ustawa Pzp” przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Szczecinku.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki 1-5 do SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załączniku nr 6 do SWZ oraz załącznikach nr 1- 15 do opisu przedmiotu zamówienia.


Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub na adres e-mail:  przetargi.dujsp@np.com.pl


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ
  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TRI.88.2021 Załącznik nr 5 do SWZ - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.pdf pdf 174.65 2021-02-23 10:57:00 Proceeding
TRI.88.2021 SWZ załączniki 1-4 do SWZ.pdf pdf 643.27 2021-02-23 10:57:00 Proceeding
TRI.88.2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.28 2021-02-23 10:57:00 Proceeding
TRI.88.2021 Załącznik nr 5 do SWZ - wniosek o udostepnienie informacji poufnych.docx docx 26.6 2021-02-23 10:57:00 Proceeding
TRI.88.2021 Informacja o wyborze oferty najkorzytniejszej.pdf pdf 257.73 2021-03-22 16:06:52 Public message
TRI.88.2021 Załącznik nr 2, 3 do SWZ - wersja edytowalna.docx docx 31.5 2021-03-08 14:26:07 Public message
TRI.88.2021 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 45.58 2021-03-08 14:26:07 Public message
TRI.88.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.93 2021-03-04 15:48:57 Public message
TRI.88.2021 Zmiana SWZ.pdf pdf 197.46 2021-03-04 15:48:57 Public message
TRI.88.2021 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 311.66 2021-03-04 15:48:57 Public message
TRI.88.2021 Wyjaśnienia i zmiany SWZ -jawne.pdf pdf 193.8 2021-03-08 12:37:18 Public message
TRI.88.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 245.72 2021-03-11 16:22:02 Public message

Announcements

2021-03-22 16:06 Agnieszka Jędrzejewska TRI.88.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

TRI.88.2021 Informac [...].pdf

2021-03-11 16:22 Agnieszka Jędrzejewska Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust. 5

TRI.88.2021 Informac [...].pdf

2021-03-11 12:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn.zm), Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia podstawowego kwotę: 455 735,13 zł (brutto).
2021-03-08 14:26 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Szczecinku zamieścił załączniki 1, 2, 3 do SWZ w wersji edytowalnej.

TRI.88.2021 Załączni [...].docx

TRI.88.2021 Zmodyfik [...].docx

2021-03-08 12:37 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Szczecinku zamieścił wyjaśnienia dotyczące jawnej części specyfikacji warunków zamówienia.

TRI.88.2021 Wyjaśnie [...].pdf

2021-03-04 15:48 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na 11.03.2021r. godz. 12:00 w postępowaniu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Szczecinku.

Załączniki:
TRI.88.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
TRI.88.2021 Zmiana SWZ
TRI.88.2021 Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ

TRI.88.2021 Ogłoszen [...].pdf

TRI.88.2021 Zmiana S [...].pdf

TRI.88.2021 Zmodyfik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 624