Proceeding: ROZŁADUNEK KRUSZYWA Z WAGONÓW KOLEJOWYCH DLA COLAS POLSKA DLA WMB BÓR

Ilona Kasprzyk
COLAS Polska Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 18-02-2021 09:35:00
Placing offers: 23-02-2021 12:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie o ofertę - RFQ
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo!
COLAS Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla realizacji zadania pn.: ROZŁADUNEK KRUSZYWA Z WAGONÓW KOLEJOWYCH DLA COLAS POLSKA DLA WMB BÓR (Wytwórnia Mas Bitumicznych w Borze, Rudna Mała 17, 36-060 Głogów Małopolski)

1. ZAMAWIAJĄCY:
COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
osoba do kontaktu:

Dariusz Ziemba, M: +48 510 032 601, E: dariusz.ziemba@colas.pl

Ilona Kasprzyk, M: +48 881 822 071, E: ilona.kasprzyk@colas.pl


 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY WARIANTOWE:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (podział ze względu na miejsce rozładunku)
 
3. ISTOTNE INFORMACJE DOT. ZAMÓWIENIA:

a. Miejsce rozładunku:

 • miejsce rozładunku/załadunku: bocznica kolejowa w Głogowie Małopolskim
 • miejsce docelowego rozładunku: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Borze, Rudna Mała 17, 36-060 Głogów Małopolski 

b. Zakres czynności:

 • rozładunek kruszywa z wagonów podstawionych na bocznicy kolejowej na samochody samowyładowcze
 • transport kruszywa z punktu rozładunku (bocznicy) na plac na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejsce wskazane przez COLAS Polska (odległość transportu w jedną stronę ok. 2,5 km)
 • oczyszczenie wagonów z pozostałości kruszywa i innych zanieczyszczeń
 • utrzymanie bocznicy i platformy rozładunkowej w należytej czystości

c. Czasokres i warunki rozładunków:

 • Poniedziałek – sobota od godz. 6:00 do 18:00 zgodnie z podstawieniami (w zależności od potrzeb COLAS Polska), za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
 • COLAS Polska informuje na bieżąco Zleceniobiorcę o planowanym załadunku wagonów
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia rozładunku w przeciągu 1 godziny od momentu poinformowania Zleceniobiorcy o podstawieniu składu pod rozładunek. Zleceniobiorca w takim przypadku zobowiązany jest ukończyć realizację rozładunku wahadła w ciągu 8 godzin.
 • Zleceniobiorca nie jest obciążany opłatą za korzystanie z bocznicy/podstawienie wagonów, jeśli rozładunku dokona zgodnie z punktem powyżej
 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia mocy przerobowej zdolnej do rozładowania i dostarczenia na teren WMB następującej ilości kruszywa: między 1800 - 3300 Mg dziennie 

d. Przewidywana ilość oraz terminy dostaw kruszywa:

 • łączna przewidywana ilość 16 tyś TON
 • rozpoczęcie rozładunków marzec 2021

e. Przewoźnik materiału: głownie PKP Cargo oraz FREIGHTLINER


4. DODATKOWE WARUNKI DOT. ZAMÓWIENIA

a. TERMIN UMOWY: do 31.03.2022
b. UBEZPIECZENIE: oferent zobowiązany jest posiadać właściwe ubezpieczenie OC od skutków błędów przy realizacji przedmiotu zamówienia.
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracowniczym pozwalającym do zrealizowania zadań określonych przedmiotem zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym.

 
6.       WYMAGANIA DLA OFERTY:

 • Ofertę należy przesłać do 23 luty 2021 r. godz. 12:00
 • Termin ważności oferty: 45 dni
 • Sposób rozliczenia: Termin płatności 30 dni, podstawą wystawienia faktury jest protokół PO Zamawiającego

 
7.       ZAŁĄCZNIKI:

 • Tabela do uzupełnienia
 • SIWZ
 • Plan sytuacyjny

 
Dodatkowych informacji  udzieli Państwu:
- w sprawach handlowych Ilona Kasprzyk tel. + 48 61 894 54 60 wew. 412 ,tel. kom. +48 881 822 071; e-mail: ilona.kasprzyk@colas.pl

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań: 
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Plan sytuacyjny.jpg jpg 13.06 2021-02-18 09:35:00 Proceeding
SIWZ - ROZŁADUNEK KRUSZYWA Z WAGONÓW KOLEJOWYCH DLA COLAS POLSKA - WMB Bór.pdf pdf 69.48 2021-02-18 09:35:00 Proceeding
Tabelka rozładunek kruszyw - WMB BÓR.xlsx xlsx 12.38 2021-02-18 09:35:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rozładunek kruszywa dla WMB Bór z bocznicy zlokalizowanej w Głogowie Małopolskim Proszę podać cenę za rozładunek 1 tony (zł/tonę) 16000 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4892 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Zapoznanie się z SIWZ - Proszę o potwierdzenie (0)
Unlock the form

The number of page views: 146