Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/2a/2021 Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych.

Deadlines:
Published : 24-02-2021 10:37:00
Placing offers : 04-03-2021 09:00:00
Offers opening : 04-03-2021 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia ofert dotyczących prowadzenia prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod – kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywaniem map do celów projektowych w roku 2021.


Zakres zamówienia obejmuje:

 - inwentaryzowanie sieci po pracach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o.;

-    inwentaryzowanie przyłączy wod – kan po wymianach dokonywanych przez PWiK Sp. z o.o.;

-    przygotowywanie aktualnych map do projektowania;

-    tyczenie trasy sieci wod – kan;

-     wyznaczenie współrzędnych X i Y na narady koordynacyjne.

Prace geodezyjne prowadzone będą na terenie miasta Kalisza.

Inwestor zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczących ilości i miejsca wykonywanych przyłączy do zinwentaryzowania 10 dnia

 każdego miesiąca za miesiąc wstecz.

Termin zobowiązujący umową: od daty podpisania umowy do 31.12.2021r.

Warunki udziału w postępowaniu i wymagania:

-             Oferent powinien zapewnić stałą i ciągłą obsługę wykonywanych przez PWiK Sp. z o.o. robót;

-             Oferent powinien posiadać odpowiednie zaplecze osobowe, techniczne i sprzętowe niezbędne do wykonania zamówienia;

-             Wyniki pomiarów winny być dostarczone w formie elektronicznej;

-             Mapy do celów projektowych, inwentaryzacje wraz ze szkicami powinny być dostarczone
w formie elektronicznej, w formacie .TXT. DWG.

-                Oferent zobowiązany jest  dostarczyć protokół z kontroli prawidłowego działania urządzeń pomiarowych.

-               Termin dostarczenia mapy, inwentaryzacji 40 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

Firma dokona wyboru kontrahenta w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5, pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Cena, jaka będzie podana na formularzu nie będzie negocjowana.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującymi  kryteriami:


L.P.

Kryterium

Waga

P max (%)

1.

Inwentaryzowanie sieci po pracach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o.

30%

2.

Inwentaryzowanie przyłączy wod – kan przy wymianach dokonywanych przez PWiK Sp. z o.o.

30%

3.

Przygotowanie aktualnych map do projektowania

30%

4.

Tyczenie trasy sieci wod - kan

5%

5.

Wyznaczanie współrzędnych geodezyjnych X i Y na narady koordynacyjne

5%


 według poniższego wzoru:        


         C min

P = ---------------   x P max (%)

        C oblicz.


P – ilość zdobytych punktów

C min – cena najniższa

C oblicz. – cena zaproponowana

P max – %


Cena będzie obliczana z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

 Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Prosimy o załączenie:

  1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru/aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Oświadczenia (w załączeniu).
  3. Protokołu z kontroli prawidłowego działania urządzeń pomiarowych.
  4. Zaakceptowanego projektu umowy oraz Regulaminu Porządkowego PWiK Sp. z o.o.

Ilości podane w przedmiocie zamówienia w opisie pozycji są ilościami za 2020r., traktowane są jako ilości szacunkowe, służące do porównania przy badaniu ofert.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Polityka jakości 2021.pdf pdf 597.24 2021-02-24 10:37:00 Proceeding
Regulamin porządkowy.pdf pdf 414.34 2021-02-24 10:37:00 Proceeding
UMOWA ..pdf pdf 105.16 2021-02-24 10:37:00 Proceeding
Oświadczenie ...pdf pdf 81.08 2021-02-24 10:37:00 Proceeding
dokumentacja podstawowych czynności postępowania+załączniki.pdf pdf 1542.13 2021-03-19 13:26:37 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 186.33 2021-03-04 09:58:13 Public message

Announcements

2021-03-19 13:26 Magdalena Włodarek Rozstrzygnięcie postępowania

dokumentacja podstaw [...].pdf

2021-03-04 09:58 Anna Kędzia Informacja z otwarcia ofert.

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-03-04 08:40 Magdalena Włodarek link do otwarcia: https://youtu.be/0VRoAypS36k
2021-03-03 10:11 Anna Kędzia W związku z wpłynięcie pytania do postępowania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada: Pytanie nr 1: Proszę o określenie sposobu obliczenia pow. 1 ha aktualizacji mapy do celów projektowych. Dotychczasowy sposób zachowania szerokości 30m od osi projektowanej sieci - instalacji (pas szer.60m) jest nie obowiązujący w przepisach.
Obecnie projektant określa zasięg zakresu mapy do celów projektowych. Oznacza to, że można obrać pas szerokości np. 30m, co da mniejszą o połowę powierzchnię aktualizacji, względem pasów 60m.
Odpowiedz: Zamawiający każdorazowo w oddzielnym zleceniu określi zakres projektowanego uzbrojenia w celu wykonania mapy do celów projektowych.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Inwentaryzowanie sieci po pracach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. cena za 100mb sieci (w 2020r. - 3 szt.) 1 pc. - (0)
2 Inwentaryzowanie przyłączy wod – kan po wymianach dokonywanych przez PWiK Sp. z o.o. cena za 1 szt. przyłącza (w 2020r. - 2 szt.) 1 pc. - (0)
3 Przygotowywanie aktualnych map do projektowania cena za 1 ha (w 2020r. - 70 ha) 1 pc. - (0)
4 Tyczenie trasy sieci wod - kan cena za punkt - 1 pc. - (0)
5 Wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych X i Y na narady koordynacyjne cena za punkt (w 2020r. - 681 szt.) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin dostarczenia mapy, inwentaryzacji 40 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 684