Proceeding: 2/P/MPS/2021 Dostawa do magazynu MPS zestawu do monitorowania stanu higieny Luminometr HY-LITE 2 wraz z zestawem testowym (HY-LITE) do badania paliwa lotniczego A1 (20 piór testowych do badania paliwa i 2x20 pipet) oraz przeszkolenie personelu do przeprowadzania badań czystości paliw

Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Deadlines:
Posted : 17-02-2021 12:14:00
Placing offers: 23-02-2021 11:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp)

 

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, które zostało załączone do niniejszego ogłoszenia.


W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

 

UWAGA !

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

  1. Zapoznał się z treścią zaproszenia (wraz z istotnymi postanowieniami umowy) i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;
  2. Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią zaproszenia;
  3. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
  4. Zobowiązuje się - w przypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
  5. Posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
  6. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
  7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
  8. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania

 

 

W przypadku pytań  związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie 2 P MPS 2021.zip zip 108.32 2021-02-17 12:14:00 Proceeding
informacja o wyborze_2_P_MPS_2021.docx docx 14.62 2021-02-25 10:41:23 Public message

Announcements

2021-02-25 10:41 Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zgodnie z załącznikiem

informacja o wyborze [...].docx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zestaw do monitorowania stanu higieny paliw Luminometr HY-LITE 2 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia 1 pc. - (0)
2 HY-LITE – zestaw testowy do badania paliwa lotniczego A1 (20 piór testowych do badania paliwa i 2x20 pipet) zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia - Ilość 8 opakowań zestawów dotyczy zamówienia podstawowego (3 opakowania) oraz zamówienia z prawa opcji (5 opakowań) 8 pkg. - (0)
3 Szkolenie personelu służby MPS KPW Gdynia oraz wytypowanych przedstawicieli jednostek pływających zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4892 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 131