Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IS.261.2.2021 Usługa nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy - etap II.

Deadlines:
Published : 12-02-2021 12:38:00
Placing offers : 01-03-2021 11:00:00
Offers opening : 01-03-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nadzór bezwykopówka.pdf pdf 263.07 2021-02-12 12:38:00 Proceeding
SIWZ Nadzór bezwykopówka..pdf pdf 8815.5 2021-02-12 12:38:00 Proceeding
Formularze w wersji edytowalnej.docx docx 112.66 2021-02-12 12:38:00 Proceeding
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 470.92 2021-02-18 12:46:00 Public message
Informacja dotycząca otwarcia ofert.pdf pdf 344.54 2021-02-23 11:01:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert_2021.03.01.pdf pdf 84.37 2021-03-02 10:42:20 Public message
informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf pdf 97.39 2021-03-09 08:25:26 Public message

Announcements

2021-03-09 08:25 Monika Stec Informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja-o-uniewaz [...].pdf

2021-03-02 10:42 Monika Stec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-01 13:48 Monika Stec The message was withdrawn by the Buyer.
2021-02-23 11:01 Monika Stec Informacja dotycząca otwarcia ofert.
Link do transmisji: https://youtu.be/ji-iLawbW90

Informacja dotycząca [...].pdf

2021-02-18 12:46 Monika Stec Zmiana treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 802