Proceeding: DT.261.4.2021 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Akacjowej w Dębicy

Deadlines:
Posted : 11-02-2021 13:27:00
Placing offers: 23-02-2021 12:00:00
Opening offers : 23-02-2021 12:05:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Akacjowej w Dębicy".

Termin składania ofert do dnia: 23.02.2021 r. do godz. 12:00.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniono do pobrania poniżej.

Załączniki, wymagane aby oferta elektroniczna była kompletna:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

c) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (skan) – wymagany w przypadku form wniesienia wadium innych niż pieniądz.

Brak w/w załączników w ofercie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oferty i dokumenty złożone inną drogą niż na Platformie Zakupowej zostaną odrzucone.


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
formularze.rtf rtf 313.6 2021-02-11 13:27:00 Proceeding
projekt Akacjowa.zip zip 59844.68 2021-02-11 13:27:00 Proceeding
zakres.jpg jpg 1193.77 2021-02-11 13:27:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 18066.63 2021-02-11 13:27:42 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 901.55 2021-02-11 13:27:43 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 179.93 2021-02-23 12:38:47 Public message

Announcements

2021-02-23 12:38 Monika Stec Zamawiający udostępnia zestawienie ofert wygenerowane przez platformę zakupową.

zestawienie ofert.pd [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Akacjowej w Dębicy Należy wpisać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dołączyć skan wymaganych dokumentów zgodnie z SIWZ. 1 building work Wodociągi Dębickie Sp. z o.o
Kosynierów Racławickich 35
39-200, Dębica
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4892 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 275