Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKS-Bolesławiec-2021-1 Kompleksowe ubezpieczenie floty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

Przemysław Sienkiewicz
PKS Bolesławiec Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 03-02-2021 17:06:00
Placing offers : 15-02-2021 12:00:00
Offers opening : 15-02-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik-1-przetarg-formularz oferty_2021.doc doc 62 2021-02-03 17:06:00 Proceeding
zalacznik-2-przetarg_2021.doc doc 202 2021-02-03 17:06:00 Proceeding
zalacznik-3-przetarg_2021.doc doc 99 2021-02-03 17:06:00 Proceeding
zalacznik-5-przetarg_2021_projekt umowy.doc doc 94 2021-02-03 17:06:00 Proceeding
załacznik-4-przetarg_2021.xls xls 61 2021-02-03 17:06:00 Proceeding
ogloszenie-o-zamowieniu.pdf pdf 78.36 2021-02-03 17:06:00 Proceeding
SIWZ- PKS BOLESLAWIEC _2021_wersja I.doc doc 245 2021-02-03 17:06:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.docx docx 15.27 2021-02-10 15:12:04 Public message

Announcements

2021-02-18 10:30 Przemysław Sienkiewicz Informujemy, że postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte. Zwycięską ofertę złożyła firma PZU SA z siedzibą w Warszawie. Była to jednocześnie jedyna złożona oferta. Gratulujemy Zwycięzcy i liczymy na jak najlepszą realizacje.
2021-02-15 11:57 Przemysław Sienkiewicz Zamawiający informuje, że na realizacje przedmiotu postępowania zamierza przeznaczyć kwotę 215 000 zł.
2021-02-15 11:50 Przemysław Sienkiewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2021-02-10 15:12 Przemysław Sienkiewicz Zadanie: Kompleksowe ubezpieczenie floty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Bolesławcu Sp. z o.o.
Nr sprawy: PKS-Bolesławiec-2021-1W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii oraz rozważenie poniższych wniosków:

1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia.
Odpowiedź - potwierdzamy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ : Część B. Ubezpieczenie Autocasco + Kradzież – AC/KR

2. W punkcie 17 prosimy o zmianę terminu wykonania oględzin na 3 dni robocze. Treść zapisu po zmianie:

17. W przypadku wystąpienia szkody dokonanie oględzin w terminie 3 dni roboczych po wystąpieniu szkody oraz sporządzenie kosztorysów naprawczych w ciągu 2 dni po dokonaniu oględzin. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez Ubezpieczyciela do oględzin w wyżej wymienionym terminie Ubezpieczający będzie mógł dokonać naprawy we własnym zakresie po sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej szkody oraz opisu uszkodzeń. O miejscu wykonywanie oględzin decyduje Ubezpieczający.
Odpowiedź – wyrażamy zgodę

3. Prosimy o zmianę treści w punkcie 18 zgodnie z poniższym:
18. W przypadku drobnych szkód nie przekraczających 10 tyś zł Ubezpieczający sam dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu , wykonuje dokumentację fotograficzną i sporządza wstępną kalkulację szkody przesyłając ją do zatwierdzenia Ubezpieczycielowi, który zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania. Nie zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na warunki przedstawione przez Ubezpieczającego i uprawnia do przystąpienia do naprawy.
W przypadku szkód których wartość szacunkowa przekracza kwotę , o której mowa powyżej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin w przeciągu 2 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i do przedstawienia kalkulacji naprawy w następnym dniu roboczym w przeciągu 2 dni roboczych od dnia oględzin. Ubezpieczający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w terminie 2 dni roboczych od otrzymania dokumentacji. Kalkulacja naprawy sporządzona będzie w oparciu o system ( Info Ekspert , Audatex, EuroTax ) przy zastosowaniu stawki za 1 rbg w wysokości 150zł a w przypadku naprawy sporządzana będzie na podstawie innych cenników ( np. PZM SA) i katalogów .
Odpowiedź – wyrażamy zgodę

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 797