Proceeding: GUM2021ZP0004 Usługa edukacyjna i szkoleniowa w ramach projektu „Podnoszenie jakości i rozszerzenie kształcenia studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa w odpowiedzi na współczesne zagrożenia zdrowotne”

Deadlines:
Published : 02-02-2021 14:45:00
Placing offers : 11-02-2021 09:00:00
Offers opening : 11-02-2021 09:20:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wyniki.doc doc 197 2021-02-23 14:02:19 Public message

Announcements

2021-02-23 14:02 Paulina Kowalska Gdański Uniwersytet Medyczny, informuję o wynikach postępowania

Wyniki.doc

2021-02-11 13:14 Paulina Kowalska Zestawienie z otwarcia ofert
2021-02-11 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości 37 881,00 zł w tym:
Pakiet 1: 12 078,00 zł
Pakiet 2: 549,00 zł
Pakiet 3: 3 294,00 zł
Pakiet 4: 1 647,00 zł
Pakiet 5: 1 647,00 zł
Pakiet 6: 1 647,00 zł
Pakiet 7: 1 098,00 zł
Pakiet 8: 1 647,00 zł
Pakiet 9: 1 098,00 zł
Pakiet 10: 5 490,00 zł
Pakiet 11: 1 098,00 zł
Pakiet 12: 2 196,00 zł
Pakiet 13: 1 098,00 zł
Pakiet 14: 3 294,00 zł
2021-02-05 14:24 Paulina Kowalska Informacja o zmianie terminu składani ofert.
2021-02-05 14:22 Paulina Kowalska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.01.2021
2021-02-03 09:33 Paulina Kowalska Ogłoszenie o zmianie- 03.02.2021

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 792