Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/2/2021 Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod - kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywanie map do celów projektowych.

Deadlines:
Published : 25-01-2021 12:12:00
Placing offers : 02-02-2021 09:00:00
Offers opening : 02-02-2021 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia ofert dotyczących prowadzenia prac geodezyjnych związanych z inwentaryzowaniem sieci i przyłączy wod – kan na terenie miasta Kalisza oraz wykonywaniem map do celów projektowych w roku 2021.

Zakres zamówienia obejmuje:

-                inwentaryzowanie sieci wod – kan po pracach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o;

-                inwentaryzowanie przyłączy wod – kan po wymianach dokonywanych przez PWiK Sp z o.o.;

-                przygotowywanie aktualnych map do projektowania;

-                tyczenie trasy sieci wod – kan;

-                wyznaczenie współrzędnych X i Y na narady koordynacyjne.

Prace geodezyjne prowadzone będą na terenie miasta Kalisza.

Inwestor zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczących ilości i miejsca wykonywanych przyłączy do zinwentaryzowania 10 dnia         każdego miesiąca za miesiąc wstecz.

Termin zobowiązujący umową: od daty podpisania umowy do 31.12.2021r.

Warunki udziału w postępowaniu i wymagania:

-                Oferent powinien zapewnić stałą i ciągłą obsługę wykonywanych przez PWiK Sp. z o.o. robót;

-                Oferent powinien posiadać odpowiednie zaplecze osobowe, techniczne i sprzętowe niezbędne do wykonania zamówienia;

-                Wyniki pomiarów winny być dostarczone w formie elektronicznej;

-                Mapy do celów projektowych, inwentaryzacje wraz ze szkicami powinny być dostarczone
w formie elektronicznej, w formacie .TXT. DWG.

-                Oferent zobowiązany jest  dostarczyć protokół z kontroli prawidłowego działania urządzeń pomiarowych.

-                Termin dostarczenia mapy, inwentaryzacji 40 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

Firma dokona wyboru kontrahenta w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5, pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Cena, jaka będzie podana na formularzu nie będzie negocjowana.

  1.  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru/aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (druk w załączeniu).
  3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań przez Oferenta (druk w załączeniu).
  4. Protokołu z kontroli prawidłowego działania urządzeń pomiarowych.
  5. Zaakceptowanego projektu umowy oraz Regulaminu Porządkowego PWiK Sp. z o.o.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Polityka jakości 2021.pdf pdf 597.24 2021-01-25 12:12:00 Proceeding
Regulamin porządkowy.pdf pdf 414.34 2021-01-25 12:12:00 Proceeding
Oświadczenie oferenta.pdf pdf 161.31 2021-01-25 12:12:00 Proceeding
Oświadczenie.pdf pdf 81.18 2021-01-25 12:12:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 211.68 2021-01-25 12:12:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 104.73 2021-01-25 12:12:00 Proceeding
Informacja z owarcia.pdf pdf 206.3 2021-02-02 10:58:07 Public message
Zestawienie ofert po weryfikacji..pdf pdf 203.29 2021-02-04 15:03:27 Public message
Zestawienie ofert 1mb - 100mb.pdf pdf 175.03 2021-02-05 10:14:06 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności.pdf pdf 338.94 2021-02-10 13:27:38 Public message

Announcements

2021-02-10 13:27 Anna Kędzia Dokumentacja podstawowych czynności

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2021-02-05 10:14 Anna Kędzia W związku z zapytaniami Oferentów przedstawiamy zestawienie z kwotą za 1mb i za 100mb (poz. 1).

Zestawienie ofert 1m [...].pdf

2021-02-04 15:03 Anna Kędzia Dzień dobry. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu informuje, iż zwróciło się do dwóch Wykonawców o wyjaśnienie ofert. Weryfikacji podlegała pozycja 1 formularza ofertowego. Po wyjaśnieniu i sprostowaniu zapisów w ofercie elektronicznej i papierowej załączamy ostateczne zestawienie.

Zestawienie ofert po [...].pdf

2021-02-04 14:36 Anna Kędzia The message was withdrawn by the Buyer.
2021-02-02 10:58 Anna Kędzia Informacja z otwarcia

Informacja z owarcia [...].pdf

2021-02-02 08:49 Anna Kędzia Link do otwarcia postępowania: https://youtu.be/vStXhXNTcB8

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Inwentaryzowanie sieci wod – kan po pracach prowadzonych przez PWiK Sp. z o.o. cena za mb sieci 1 pc. - (0)
2 Inwentaryzowanie przyłączy wod – kan po wymianach dokonywanych przez PWiK Sp. z o.o. cena za 1 szt. przyłącza 1 pc. - (0)
3 Przygotowywanie aktualnych map do projektowania cena za 1 ha 1 pc. - (0)
4 Tyczenie trasy sieci wod - kan cena za punkt 1 pc. - (0)
5 Wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych X i Y na narady koordynacyjne cena za punkt 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin dostarczenia mapy, inwentaryzacji 40 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 773