Proceeding: 004/2021 DOSTAWY PIASKU DO PIASECZNIC UKŁADÓW HAMULCOWYCH TRAMWAJOWYCH

Deadlines:
Published : 21-01-2021 13:29:00
Placing offers : 04-02-2021 10:30:00
Offers opening : 04-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Przetarg organizowany zgodnie z przepisami wewnętrznymi oraz przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

·         Zadawania pytań do SIWZ

·         Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·         Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
004_OGLOSZENIE.pdf pdf 27.13 2021-01-21 13:29:00 Proceeding
004_SIWZ.pdf pdf 118.29 2021-01-21 13:29:00 Proceeding
004_Załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 15.2 2021-01-21 13:29:00 Proceeding
004_Załącznik nr 2 do SIWZ.docx docx 36.59 2021-01-21 13:29:00 Proceeding
004_Załącznik nr 1A do SIWZ.xlsx xlsx 16.67 2021-01-21 13:29:00 Proceeding
004_powiadomienie o wyniku_.pdf pdf 208.8 2021-02-08 11:26:00 Public message

Announcements

2021-02-08 11:26 Słwomira Bryk - Ławska Powiadomienie o wyniku postępowania

004_powiadomienie o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami SIWZ, stanowiące ofertę Wykonawcy (załącznik 1 i 1A do SIWZ). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
3 Karta techniczna/świadectwo jakości - Dokument przedmiotowy potwierdzający jakość oferowanego piasku, który zawierać będzie analizę sitową z rozkładem poszczególnych ziaren oraz informacją o twardości i zawartości SiO2 (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375