Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GPIR.271.2.2.2021 Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku 2021

Grzegorz Szański
Gmina Skołyszyn
Deadlines:
Published : 11-01-2021 13:28:00
Placing offers : 18-01-2021 08:30:00
Offers opening : 18-01-2021 08:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T.REJTANA W BĄCZALU DOLNYM

Bączal Dolny 101 38-242 Skołyszyn

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                        Skołyszyn, dn. 12.01.2021 r.

GPIR.271.2.2.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn oraz Szkoła Podstawowa im. T.Rejtana w Bączalu Dolnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w 2021 roku”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje świadczenie usługi dowozu uprawnionych uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym od 19.01.2021 r. do 25.06.2021 r. oraz od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Dowóz uczniów odbywać się będzie z następujących miejscowości:

·        Ok. 10 uczniów klas 0 - IV w dni nauki szkolnej na trasie: w godzinach rannych Jabłonica - Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec – Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła - Bączal Górny Serwoniec – Lipnica Górna.  W/w liczba uczniów może ulegać  w ciągu okresu trwania  umowy nieznacznym zmianom. Godziny dowozu i odwozu uczniów: Dowóz na godz. najpóźniej 7:50.  Dowóz wraz z opiekunem oddelegowanym przez szkołę. Odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy);

·         Ok. 10 uczniów z klas V – VIII w dni nauki szkolnej na trasie: w godzinach rannych Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec - Bączal Dolny Szkoła -  w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła -  Bączal Górny Serwoniec - Lipnica Górna. W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom. Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 7:50, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy). Wykonawca zapewnia opiekę podczas przewozu;

·         Ok. 13 uczniów klas:  0 - IV w dni nauki szkolnej na trasie:  w godzinach rannych Bączal Dolny Brzeziny – Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych: Bączal Dolny Szkoła – Bączal Dolny Brzeziny.   Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 7:50, Odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy).  Dowóz wraz z opiekunem oddelegowanym przez szkołę.

·         7 uczniów z klas V – VIII w dni nauki szkolnej na trasie : w godzinach rannych Bączal Dolny Brzeziny – Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych: Bączal Dolny Szkoła – Bączal Dolny Brzeziny. W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom. Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 7:50, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 – 3 kursy). Wykonawca zapewnia opiekę podczas przewozu;

 

Lista dzieci objętych dowożeniem wraz z harmonogramem dowozu na podstawie niniejszej umowy, stanowiąca załącznik Nr 1 do umowy, może ulec zmianie w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Zmiana listy powodująca zmianę trasy dowozu wymaga spisania aneksu do umowy.

Łączna ilość uczniów do dowozu do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym na chwilę obecną wynosi: 40 uczniów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 oraz zał. nr 3 (projekt umowy) do niniejszego zapytania.

 

2.  Wymagania dotyczące Wykonawców:

Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

a)      posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

b)      musi dysponować siłami i środkami niezbędnymi do ich realizacji, tzn. busami i autobusami przystosowanymi do przewozu osób - uczniów do szkół. Pojazdy służące do przewozu uczniów powinny być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego oraz w zakresie właściwego stanu, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. Wykonawca musi dysponować środkami transportu zapewniającymi odpowiednią liczbę miejsc siedzących podczas realizacji usługi dowozu,

c)       posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków na wszystkie pojazdy przeznaczone do dowozu przez cały okres świadczenia usługi.

 

3.   Wymagania dotyczące złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć  w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn
w terminie do dnia 18 stycznia 2020 r. do godz. 8:30.

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

1)  Skan podpisanego formularza oferty jako załącznik nr 1 do zapytania. 

2)   Kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.  

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

4. Warunki wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą łączną ceną oferty brutto dowozu uczniów. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i platformie zakupowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości Zamawiającego, lub wystąpią okoliczności, które uniemożliwią podpisanie umowy na warunkach określonych w zapytaniu.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm) na podstawie zwolnienia z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy.

 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4493032 lub 13 4491729.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

 

 

Załączniki:

1)       Formularz ofertowy

2)       Szczegółowy opis zamówienia

3)       Projekt umowy

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy(1).docx docx 19.66 2021-01-11 13:28:00 Proceeding
Zał.Nr 2 - Szczegółowy opis zamówienia.doc doc 39.5 2021-01-11 13:28:00 Proceeding
Zał.Nr 3 - Projekt umowy.docx docx 35.61 2021-01-11 13:28:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - dowóz uczniów.pdf pdf 241.17 2021-01-11 13:28:00 Proceeding
Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy(1) modyfikacja.docx docx 19.82 2021-01-12 15:09:53 Proceeding
Zał.Nr 3 - Projekt umowy - modyf.docx docx 35.77 2021-01-12 15:09:53 Proceeding
Zapytanie ofertowe - modyfikacja.pdf pdf 203.91 2021-01-12 15:09:53 Proceeding
Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy(1) modyfikacja.docx docx 19.82 2021-01-12 15:10:16 Criterion
Zał.Nr 3 - Projekt umowy - modyf.docx docx 35.77 2021-01-12 15:10:29 Criterion
Inf. o wyborze oferty dowóz dzieci 2021 r..pdf pdf 141.53 2021-01-18 15:44:53 Public message

Announcements

2021-01-18 15:44 Grzegorz Szański W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inf. o wyborze ofert [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oferta na świadczenie dowozu - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zał.Nr 1 - Formularz [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od 01.09 do 31.12.2020 r.. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Projekt umowy - Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Zał.Nr 3 - Projekt u [...].docx

(0)
5 Załączniki do oferty - Aktualna licencja na krajowy transport drogowy osób; Należy dołączyć w/w dokumenty. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 523