Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-45-SKW-2020 Dostawa samochodów osobowych

Zamówienia Publiczne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Deadlines:
Published : 05-01-2021 09:43:00
Placing offers : 09-02-2021 09:00:00
Offers opening : 09-02-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2021-OJS002-002441-pl.pdf pdf 199.45 2021-01-05 09:43:00 Proceeding
SIWZ_ZP-45-SKW-2020_z_Załącznikami.pdf pdf 3844.63 2021-01-05 09:43:00 Proceeding
Zał. nr 1a-Formularz ofertowy (część nr 1,2).doc doc 77 2021-01-05 09:43:00 Proceeding
Zał. nr 1b-Formularz ofertowy (część nr 3,4,5,6,7 ).doc doc 104 2021-01-05 09:43:00 Proceeding
Zał. nr 3-JEDZ do wypełnienia.doc doc 187 2021-01-05 09:43:00 Proceeding
Zał. nr 4-Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 38 2021-01-05 09:43:00 Proceeding
45 zawiadomienie 1.pdf pdf 118.59 2021-01-11 11:06:43 Public message
45 Zawiadomienie - pytania 2.pdf pdf 612.71 2021-01-12 09:43:55 Public message
45 Zawiadomienie - pytania i zmiana SIWZ - seria 3.PDF PDF 547.41 2021-01-22 13:14:52 Public message
45 Zawiadomienie - pytania i zmiana SIWZ - seria 4.PDF PDF 788.87 2021-01-22 14:54:41 Public message
45 Zawiadomienie - pytania 5.pdf pdf 610.55 2021-01-28 14:04:50 Public message
ZP-45 Zawiadomienie z dnia 02.02.2021..pdf pdf 109.3 2021-02-02 10:17:02 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-terminy.pdf pdf 72 2021-02-02 10:17:02 Public message
45 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 453.51 2021-02-09 15:17:23 Public message
45 informacja o wyborze oferty.pdf pdf 430.49 2021-02-26 14:24:11 Public message
45 - unieważnienie czynności.PDF PDF 459.89 2021-03-08 13:04:32 Public message

Announcements

2021-03-08 13:04 Zamówienia Publiczne W załączeniu Informacja o dokonaniu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

45 - unieważnienie c [...].PDF

2021-02-26 14:24 Zamówienia Publiczne W załączeniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7

45 informacja o wybo [...].pdf

2021-02-18 12:00 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że w informacji z otwarcia ofert zamieszczonej w dniu 09.02.2021 r. zaistniała oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnym wpisaniu kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, którą podał bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – tj. 1 707 000 zł, co wynika w sposób oczywisty z kwot przeznaczonych na wszystkie części, natomiast w piśmie wpisano błędnie kwotę 2.254.000,00 zł brutto,
2021-02-10 15:15 Zamówienia Publiczne KOMUNIKAT (dotyczy Informacji z otwarcia ofert)
Ofertę na części nr 1, 2 (pakiet pierwszy) należało złożyć na jednym formularzu ofertowym (zgodnie z wzorem - Załącznik nr 1a do SIWZ) bez wskazywania części z uwagi na równoczesny sposób wybierania oferty najkorzystniejszej na obie te części (patrz kryteria oceny ofert), dlatego też łącznie na te części można było złożyć jedną ofertę na 3 pojazdy lub dwie oferty łącznie na 6 pojazdów (3+3 pojazdy).
W przypadku, gdy Wykonawca złożył ofertę na 3 pojazdy informacja o złożonej ofercie została podana tylko raz (np. jako oferta na cz. 1) – nie zmienia to jednak sposobu wybierania oferty najkorzystniejszej dla całego pakietu (na obie części).
2021-02-09 15:17 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

45 - informacja z ot [...].pdf

2021-02-02 10:17 Zamówienia Publiczne W załączaniu zamieszczamy Zawiadomienie z wyjaśnieniami, zmianą treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert.

ZP-45 Zawiadomienie [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-28 14:04 Zamówienia Publiczne W załączaniu zamieszczamy Zawiadomienie z wyjaśnieniami

45 Zawiadomienie - p [...].pdf

2021-01-22 14:54 Zamówienia Publiczne W załączaniu zamieszczamy Zawiadomienie z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ

45 Zawiadomienie - p [...].PDF

2021-01-22 13:14 Zamówienia Publiczne W załączaniu zamieszczamy Zawiadomienie z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ

45 Zawiadomienie - p [...].PDF

2021-01-12 09:43 Zamówienia Publiczne W załączaniu zamieszczamy Zawiadomienie z wyjaśnieniami

45 Zawiadomienie - p [...].pdf

2021-01-11 11:06 Zamówienia Publiczne W załączaniu zamieszczamy Zawiadomienie z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ

45 zawiadomienie 1.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2435