Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Dostawa koparko - ładowarki.”

Deadlines:
Published : 31-12-2020 12:17:00
Placing offers : 22-01-2021 12:00:00
Offers opening : 22-01-2021 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa koparko - ładowarki  .”  

TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 22-01-2021 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 22-01-2021r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Krzysztof Stupnicki, (59) 863 47 71

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.  

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 201.2 2020-12-31 12:17:00 Proceeding
2 Druk - oferta.pdf pdf 44.28 2020-12-31 12:17:00 Proceeding
3 Druk - oświadczenie.pdf pdf 69.77 2020-12-31 12:17:00 Proceeding
4 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 68.78 2020-12-31 12:17:00 Proceeding
6 Klauzula RODO.pdf pdf 41.46 2020-12-31 12:17:00 Proceeding
5 Projekt umowy.pdf pdf 132.75 2021-01-13 12:16:13 Proceeding
2 Druk - oferta.doc doc 74 2020-12-31 12:17:00 Subject of the order
3 Druk - oświadczenie.doc doc 58.5 2020-12-31 12:17:00 Criterion
4 Druk - oświadczenie RODO.doc doc 59 2020-12-31 12:17:00 Criterion
6 Klauzula RODO.pdf pdf 41.46 2020-12-31 12:17:02 Criterion
5 Projekt umowy.pdf pdf 132.75 2021-01-13 12:16:30 Criterion
Odpowiedż na pytania od Wykonawców.pdf pdf 530.54 2021-01-11 07:53:14 Public message
0 Modyfikacja 1 Specyfikacji.pdf pdf 121.56 2021-01-13 12:18:22 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców II.pdf pdf 282.41 2021-01-13 12:21:56 Public message
Ogłoszenie.pdf pdf 183.48 2021-02-03 13:37:03 Public message

Announcements

2021-02-03 13:37 Dział Zamówień OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadania pn.: ”Dostawa koparko – ładowarki”.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano:
EWPA sp. z o.o., ul. Poznańska 152, 52-052 Komorniki.
Cena ofertowa brutto: 410.205,00 zł


Ogłoszenie.pdf

2021-01-13 12:21 Dział Zamówień
W odpowiedzi na Państwa pytania, zawarte w piśmie z dnia 11.01.2021 r.,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że:

Pytanie 1:
Proszę o doprecyzowanie jakim rodzajem rozwiązania sterowania ramienia ładowarkowego Zamawiający jest zainteresowany ? Specyfikacja i udzielone wcześniej odpowiedzi sugeruję możliwość oferowania maszyn zarówno na joystickach i drążkach. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania obu rozwiązań ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza maszynę sterowaną tylko i wyłącznie za pomocą joysticków.
Pytanie 2:
Proszę o wyrażenie zgody na zmianę poniższego parametru : Wymagany udźwig łyżki ładowarkowej na max wysokości min
3400 kg. Propozycja zmiany :
Wymagany udźwig łyżki ładowarkowej wielofunkcyjnej 6w1 na max wysokości min
3075 kg.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza udźwig łyżki ładowarkowej wielofunkcyjnej 6 w 1 na maksymalnej wysokości min
3000 kg.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-01-13 12:18 Dział Zamówień MODYFIKACJA TREŚCI „Specyfikacji Przetargowej”
zamówienia na zadanie pn.: „Dostawa koparko-ładowarki.”

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:
• pkt. III 1. ppkt.2 lit. a, który otrzymuje brzmienie:
„ sterowanie układem ładowarkowym za pomocą joysticków”

• pkt. III 1.ppkt. 2 lit. f, który otrzymuje brzmienie:
„ udźwig łyżki na maksymalnej wysokości min
3000kg”


0 Modyfikacja 1 Spec [...].pdf

2021-01-11 07:53 Dział Zamówień
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy
Pytanie 1:
Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo maszynę z silnikiem spełniającym najnowszą normę Stage V. Silnik w tej normie posiada technologię AdBlue wraz z DPF-em (filtrem cząstek stałych). W przypadku MST, gdzie są silniki Perkinsa, DPF jest w pełni samoobsługowy tzn., że operator nie musi nic czyścić albo wymieniać. On się dopala samoczynnie podczas pracy (nie wymaga to tak częstego u niektórych producentów dodatkowego dopalania, często już po pracy). Mogę powiedzieć wprost, że w historii wszystkich maszyn, które sprzedaliśmy ani razu nie wymienialiśmy DPF-a. Mając to na uwadze proszę o dopuszczenie silnika spełniającego najnowszą normę emisji spalin STAGE V, który z punktu widzenia obsługi i serwisowania niczym się nie różni od normy Stage IV/Tier 4F
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wcześniejszy zapis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji przetargowej.
Pytanie 2:
Proszę o akceptację maszyny, która ma 82 dB poziomu hałasu w kabinie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wcześniejszy zapis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji przetargowej.


Pytanie 3:
Proszę o akceptację maszyny, która ma wysokość kabiny mierzoną od poziomu gruntu wynoszącą 3,09 m
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wcześniejszy zapis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji przetargowej.
Pytanie 4:
Proszę o doprecyzowanie czy chcecie Państwo maszynę z dżojstikami czy też z manetkami (dźwigniami). W SIWZ-ie jest podane albo albo, natomiast wybór sposobu pracy przez operatora w postaci dżojstików lub dźwigni zmienia również w sposób istotny cenę maszyny. Dlatego proszę o doprecyzowanie tego zagadnienia. Niewątpliwie zdecydowanie większy komfort pracy jest
w przypadku dżojstików, dlatego moim zdaniem warto wybrać właśnie takie rozwiązanie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza maszynę sterowaną za pomocą joysticków.

Odpowiedż na pytania [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa koparko- ładowarki Cena wg oferty

2 Druk - oferta.doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
3 Oświadczenie - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

3 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
4 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób.

4 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
5 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
6 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
7 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
8 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

6 Klauzula RODO.pdf

(0)
9 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

5 Projekt umowy.pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 754