Proceeding: Wykonanie i montaż linii sortowniczej Z/I Dylów/ 2020

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Posted : 30-12-2020 12:48:00
Placing offers: 09-02-2021 12:00:00
Opening offers : 09-02-2021 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- NUMER.pdf pdf 108.05 2021-01-04 10:15:35 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 457.43 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.pdf pdf 100.92 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf pdf 217.16 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 533.16 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.35 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - Rysunek nr 2.pdf pdf 135.65 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - RODO.docx docx 15.39 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx docx 20.87 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Rysunek 1.pdf pdf 269.39 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
TOM-3-HALA-SORTOWNI.7z 7z 53498.83 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 86.64 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
espd-request.xml xml 146.63 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2020-12-30 12:48:00 Proceeding
odpowiedzi- platforma.pdf pdf 119.37 2021-01-26 12:29:33 Public message

Announcements

2021-01-26 12:29 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedzi na zapytania

odpowiedzi- platform [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 567