Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Polnej w Lęborku” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”.

Deadlines:
Published : 30-12-2020 12:23:00
Placing offers : 19-01-2021 12:00:00
Offers opening : 19-01-2021 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”. (REGULAMIN) .

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Polnej w Lęborku” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o  pozwoleniu na budowę.


TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

Termin składania ofert upływa dnia 19-01-2021 r. o godz. 12.00. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 


W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa, (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny. 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację  oraz pozostałą dokumentację związaną z zamówieniem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 187.54 2020-12-30 12:23:00 Proceeding
5 Druk oferty.pdf pdf 64.88 2020-12-30 12:23:00 Proceeding
6 Druk - oświadczenie.pdf pdf 74.31 2020-12-30 12:23:00 Proceeding
7 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 73.78 2020-12-30 12:23:00 Proceeding
9 Klauzula RODO.pdf pdf 42.71 2020-12-30 12:23:00 Proceeding
3 MPZP dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku.pdf pdf 4233.44 2020-12-30 12:23:00 Proceeding
3.1 Załącznik do MPZP.pdf pdf 3826.06 2020-12-30 12:23:00 Proceeding
1.1 Obszar opracowania.pdf pdf 2180.88 2020-12-31 14:48:07 Proceeding
4 Koncepcja techniczna.pdf pdf 13093.89 2020-12-31 14:50:27 Proceeding
5 Druk oferty.doc doc 79.5 2020-12-30 12:23:00 Subject of the order
6 Druk - oświadczenie.doc doc 66 2020-12-30 12:23:00 Criterion
7 Druk - oświadczenie RODO.doc doc 66 2020-12-30 12:23:00 Criterion
9 Klauzula RODO.pdf pdf 42.71 2020-12-30 12:23:00 Criterion
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 209.03 2021-01-26 09:33:45 Public message

Announcements

2021-01-26 09:33 Dział Zamówień OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej – rejon ul. Polnej w Lęborku” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano:
SEG - PROJECTS Agnieszka Łudzińska, ul. Jagodowa 12, 84-300 Lębork.

Cena ofertowa brutto: 19.800,00 zł

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Polnej w Lęborku” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Proszę załączyć wypełniony druk oferty, jako skan w formacie pdf

5 Druk oferty.doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie - Proszę załączyć wypełniony druk, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
3 Pełnomocnictwo - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe).

6 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
4 Stwierdzenie przygotowania zawodowego - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
5 Zaświadczenie z właściwej izby - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
6 Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru albo wydruk z systemu komputerowego CEIDG - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf Attachment required (0)
7 Oświadczenie RODO - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób, gdy nie podaje załączyć nie podpisany dokument. Attachment required

7 Druk - oświadczeni [...].doc

(0)
8 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
9 Zapoznałem się z REGULAMINEM - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
10 Zapoznałem się z klauzulą RODO - Proszę potwierdzić TAK lub NIE

9 Klauzula RODO.pdf

(0)
11 Uzyskałem informację do przygotowania oferty - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
12 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy - Proszę potwierdzić TAK lub NIE (0)
Unlock the form

The number of page views: 509