Proceeding: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2020

Deadlines:
Published : 29-12-2020 15:26:00
Placing offers : 08-01-2021 13:00:00
Offers opening : 08-01-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

1.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

2.      Zamawiający nie jest podmiotem, który obligatoryjnie musi poddać swoje roczne sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta a co za tym idzie, nie dotyczy go wymóg określony w art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości – by umowa o badanie ustawowe sprawozdań finansowych zawierana była z nową firmą audytorską na co najmniej dwuletni okres.

3.  Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do niniejszego postępowania

4.    Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

5.      Termin związania ofertą: 60 dni.

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Wiadomości  z  platformy  zakupowej  mają  charakter  informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie_do_zlozenia_oferty-sig.pdf pdf 501.88 2020-12-29 15:26:00 Proceeding
zalacznik nr 1 do zaproszenia_informacje_o_Spolce.pdf pdf 127.59 2020-12-29 15:26:00 Proceeding
zalacznik nr 2 do zaproszenia_wzor_umowy.pdf pdf 211.82 2020-12-29 15:26:00 Proceeding
zalacznik nr 3 do zaproszenia_formularz_oferty.docx docx 30.91 2020-12-29 15:26:00 Proceeding
zalacznik nr 3 do zaproszenia_formularz_oferty.pdf pdf 143.65 2020-12-29 15:26:00 Proceeding
zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf pdf 447.47 2021-02-08 14:25:05 Public message

Announcements

2021-02-08 14:25 Robert Chorążewski Informacja o wyborze oferty.

zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania. - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 1) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Związanie ofertą - Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni (liczonych od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert) Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 353