Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-98/20 Dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych-AE/ZP-27-98/20

Deadlines:
Published : 29-12-2020 13:59:00
Placing offers : 18-01-2021 10:00:00
Offers opening : 18-01-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Załączniki do postępowania:


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz  Ofertowy

Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 5 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 72 2020-12-29 13:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 265.3 2020-12-29 13:59:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 633.91 2020-12-29 13:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 40 2020-12-29 13:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 41 2020-12-29 13:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 57.5 2020-12-29 13:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 58 2020-12-29 13:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.xls xls 46 2020-12-29 13:59:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 121.7 2021-01-07 13:36:02 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.PDF PDF 612.08 2021-01-07 13:41:01 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.pdf pdf 373.8 2021-01-12 14:50:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 414.83 2021-01-18 14:14:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 161.13 2021-03-03 13:00:45 Public message

Announcements

2021-03-03 13:00 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-01-18 14:14 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-01-12 14:50 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-01-07 13:41 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18-01-2021r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:30.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-01-07 13:36 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1239