Proceeding: 18/PN/2020 Zakup i sukcesywna dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego i podkładów jednorazowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 28-12-2020 15:37:00
Placing offers : 05-01-2021 10:00:00
Offers opening : 05-01-2021 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
[5] Zał. 5 - wór umowy.pdf pdf 2846.97 2020-12-28 15:37:00 Proceeding
18_PN_2020 - siwz zatw..pdf pdf 8279.68 2020-12-28 15:37:00 Proceeding
ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pdf 150.21 2020-12-28 15:37:00 Proceeding
[1] 18_PN_2020 Formularz ofertowy.docx docx 36.82 2020-12-28 15:37:00 Proceeding
[1] 18_PN_2020 Formularz ofertowy.docx docx 36.82 2020-12-28 15:37:00 Criterion
[2] Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 18.97 2020-12-28 15:37:00 Criterion
[3] Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 15.88 2020-12-28 15:37:00 Criterion
[4] Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 16.93 2020-12-28 15:37:00 Criterion
Odpowiedzi na pytania, zmiana zał. nr 1 - formularz oferty.pdf pdf 367.06 2020-12-30 15:48:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert [05-01-2021].pdf pdf 394.42 2021-01-05 14:39:52 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty [20-01-2021].pdf pdf 526.86 2021-01-20 11:34:19 Public message

Announcements

2021-01-20 11:34 Stanisław Żak
Kielce, dn. 20.01.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dyrekcja SP ZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn. „Zakup i sukcesywna dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego i podkładów jednorazowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”.
W postepowaniu wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę;
Zefir Sp. z o. o., Ul. Włoszczowska 31, 26-070 Łopuszno

Zbiorcze zestawienie ofert - w zał.

Uzasadnienie wyboru:
Art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.

Żaden wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu nie został wykluczony.
Żadna oferta złożona w postępowaniu nie została odrzucona.
Zamawiające zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) wyznacza termin podpisania umowy na dzień 26.01.2021 r.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-01-05 14:39 Stanisław Żak Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i sukcesywna dostawa ręczników papierowych, papieru toaletowego i podkładów jednorazowych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”, wpłynęły oferty - zestawienie w załączeniu:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia gross – 75 348,64 zł

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-30 15:48 Stanisław Żak Na podstawie art. 38 ust. 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do postępowania pytania - w załączeniu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zał. nr 1 – Formularz oferty na str 2 w tabeli asortymentowej w poz. 4 i 6. Zmiany dotyczą określenia ilości ręczników papierowych w kartonie
Było (poz. 4, 6): (20 pakietów po 150 szt.) karton max. 3 tys. szt.
Powinno być (poz. 4, 6): (20 pakietów po 150 szt.) karton co najmniej 3 tys. szt.
Zmieniony zał. nr 1-Formularz oferty jest udostępniony na stronie internetowej.
Zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

[1] 18_PN_2020 Formu [...].docx

[2] Załącznik nr 2 d [...].docx

[3] Załącznik nr 3 d [...].docx

[4] Załącznik nr 4 d [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446