Proceeding: MCM/WSM/ZP26/2020 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu ponowne postępowanie.

Deadlines:
Posted : 28-12-2020 13:24:00
Placing offers: 28-01-2021 11:00:00
Opening offers : 28-01-2021 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 374.46 2020-12-28 13:24:00 Proceeding
SIWZ jednorazowy sprzęt medyczny.pdf pdf 6195.57 2020-12-28 13:24:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 48.5 2020-12-28 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularze cenowe.xlsx xlsx 178 2020-12-28 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 185.5 2020-12-28 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy .pdf pdf 331.33 2020-12-28 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ Rodo.pdf pdf 403.1 2020-12-28 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oswiadczenia Wykonawcy.doc doc 45.5 2020-12-28 13:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ grupa kapitałowa.docx docx 17.17 2020-12-28 13:24:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 4068.04 2021-01-07 13:03:03 Public message
Zmiana i Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 459.66 2021-01-12 09:42:22 Public message
Zmieniony Zalacznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 49 2021-01-12 09:51:13 Public message
Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularze cenowe.xlsx xlsx 190.73 2021-01-12 09:53:50 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 72.21 2021-01-12 13:19:58 Public message
Odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 5838.39 2021-01-12 13:26:05 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANE w Dzienniku Urzędowym UE.pdf pdf 101.86 2021-01-19 10:04:30 Public message
INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT.pdf pdf 1216.24 2021-01-28 14:59:47 Public message
WYNIKI POSTĘPOWANIA.pdf pdf 2472.64 2021-03-03 14:12:39 Public message

Announcements

2021-03-03 14:12 Alicja Strychowska W załączeniu przesyłam wyniki dotyczące postępowania przetargowego nieograniczonego nr MCM/WSM/ZP26/2020 pn. ,,Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Miliczu ponowne postępowanie".

WYNIKI POSTĘPOWANIA. [...].pdf

2021-01-28 14:59 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam informację z dnia otwarcia ofert dotyczącą postępowania przetargowego nieograniczonego nr MCM/WSM/ZP26/2020 pn. ,,Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Miliczu ponowne postępowanie".

INFORMACJA Z DNIA OT [...].pdf

2021-01-19 10:04 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2021-01-12 13:26 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam kolejne odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-01-12 13:19 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dz. Urz. UE.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2021-01-12 09:53 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularze cenowe

Zmieniony Załącznik [...].xlsx

2021-01-12 09:51 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Zmieniony Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty

Zmieniony Zalacznik [...].doc

2021-01-12 09:42 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam treść zmiany i modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczących postępowania przetargowego pn.: Dostawa Jednorazowego Sprzętu Medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu ponowne postępowanie Nr postępowania MCM/WSM/ZP26/2020.

Zmiana i Modyfikacja [...].pdf

2021-01-07 13:03 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam część odpowiedzi na pytania Wykonawców do postępowania przetargowego pn.: Dostawa Jednorazowego Sprzętu Medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu ponowne postępowanie Nr postępowania MCM/WSM/ZP26/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1092