Proceeding: IN.271.27.2020 „Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta”

Olga Durczok-Gosiewska
Urząd Miasta Leszno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 28-12-2020 14:50:00
Placing offers : 18-03-2021 10:00:00
Offers opening : 18-03-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem „platformy zakupowej Open Nexus” https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno (dalej: platforma zakupowa) lub poczty elektronicznej na adres: bpw@leszno.pl   (*)

  (*) dotyczy sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej w działaniu Systemu

UWAGA!

Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bpw@leszno.pl nie dotyczy składania Oferty!

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA 2016/679

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1.       art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;

2.       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych;

3.       Aktów wykonawczych do Ustawy Pzp,

4.       Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej;

5.       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6.       Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: IN.271.27.2020  znak sprawy: Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

6.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

8.       Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

9.       W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10.    Posiada Pani/Pan:

1.      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2.   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

3.   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

4.       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO;

11.    Nie przysługuje Pani/Panu:.           

1.       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2.       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3.      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ z dnia 28.12.2020.pdf pdf 1451.42 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
2020-OJS252-636422-pl.pdf pdf 195.32 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc doc 125.5 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
Załącznik 2 a b c do SIWZ.zip zip 3503.69 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
espd-request.zip zip 92.16 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
Załącznik 4 do SIWZ.docx docx 48.87 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx docx 54.09 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.doc doc 60 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7 a b c do SIWZ.zip zip 796.24 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ.doc doc 511 2020-12-28 14:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.03.21.pdf pdf 613.82 2021-03-18 14:57:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze cz. 1 i 3.pdf pdf 752.87 2021-04-20 12:34:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 zamówienia.pdf pdf 102.58 2021-05-26 13:44:04 Public message
Modyfikacja nr 1 z dnia 05.01.2021.pdf pdf 69.09 2021-01-05 14:00:59 Public message
Załącznik nr 7c do SIWZ.pdf pdf 1202.58 2021-01-05 14:00:59 Public message
Wezwanie o przystąpienie do odwołania.pdf pdf 78.22 2021-01-08 13:15:30 Public message
odwołanie_Geomatyka Leszno_SIWZ_OST.pdf pdf 1196.62 2021-01-08 13:15:30 Public message
Modyfikacja nr 2 z dnia 01.02.2021.pdf pdf 6248.42 2021-02-01 14:52:32 Public message
SIWZ z dnia 01.02.2021.pdf pdf 1457.2 2021-02-01 14:52:32 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany 01.02.21.doc doc 136 2021-02-01 14:52:32 Public message
Załącznik nr 2a do SIWZ zmodyfikowany.pdf pdf 2072.53 2021-02-01 14:52:32 Public message
Załącznik nr 7b do SIWZ - zmodyfikowany.pdf pdf 896.79 2021-02-01 14:52:32 Public message
Sprostowanie modyfikacji nr 2.pdf pdf 403 2021-02-03 09:33:41 Public message
pismo z dnia 09.02.2021.pdf pdf 417.05 2021-02-09 15:20:32 Public message
odwołanie2_Geomatyka Leszno_modyfSIWZ OST.pdf pdf 865.3 2021-02-09 15:20:32 Public message
SIWZ zmodyfikowana 16.02.21.doc doc 780.5 2021-02-16 15:18:10 Public message
Załącznik nr 9a Umowa_powierzenia.docx docx 29.75 2021-02-16 15:18:10 Public message
Załącznik nr 9b Umowa_powierzenia.docx docx 26.34 2021-02-16 15:18:10 Public message
Modyfikacja nr 3 z dnia 16.02.2021.pdf pdf 620.18 2021-02-16 15:18:10 Public message
SIWZ zmodyfikowana 16.02.21.doc doc 779.5 2021-02-17 10:49:42 Public message
Modyfikacja treści SIWZ nr 4 z 02.03.2021.pdf pdf 7227.51 2021-03-02 14:38:51 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 02.03.2021.pdf pdf 1458.24 2021-03-02 14:38:51 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 7b 02.03.2021.pdf pdf 895.23 2021-03-02 14:38:51 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 2a 02.03.2021.pdf pdf 1991.98 2021-03-02 14:38:51 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 2b 02.03.21.pdf pdf 1035.77 2021-03-02 14:38:51 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 2c 02.03.2021.pdf pdf 1664.63 2021-03-02 14:38:51 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ 02.03.2021.docx docx 54.77 2021-03-02 14:38:51 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 7a 02.03.2021.pdf pdf 920.1 2021-03-02 14:38:51 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 7c 02.03.2021.pdf pdf 1205.22 2021-03-02 14:38:51 Public message

Announcements

2021-05-26 13:44 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający informuje, iż w dniu 26 maja 2021 roku na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 2 przedmiotu zamówienia.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-20 12:34 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 roku zamieścił na stronie postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 3 przedmiotu zamówienia.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-18 14:57 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający informuje, iż w dniu 18.03.2021 r. zamieścił informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-02 14:38 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 02.03.2021 roku umieszczono Modyfikację treści SIWZ nr 4 z dnia 02.03.2021 roku oraz zmodyfikowaną SIWZ oraz Załączniki 2a, 2b, 2c, 5, 7a, 7b, 7c do SIWZ.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Zmodyfikowana SIWZ 0 [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

2021-02-17 10:49 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający informuje, iż omyłkowo umieścił SIWZ nieuwzgledniającą modyfikacji z dnia 16.02.2021 r., jednak zakres obejmujący modyfikację uwzględniony został w załączonym w dniu 16.02.2021 r. piśmie - Modyfikacji nr 3 z dnia 16.02.2021 r..
W związku z powyższym Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza SIWZ uwzględniającą wczorajszą modyfikację.

SIWZ zmodyfikowana 1 [...].doc

2021-02-16 15:18 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 16.02.2021 roku umieszczono Modyfikację treści SIWZ nr 3 z dnia 16.02.2021 roku oraz zmodyfikowaną SIWZ oraz Załączniki 9a i 9b do SIWZ.

SIWZ zmodyfikowana 1 [...].doc

Załącznik nr 9a Umow [...].docx

Załącznik nr 9b Umow [...].docx

Modyfikacja nr 3 z d [...].pdf

2021-02-09 15:20 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 08.02.2021 roku wpłynęła do Zamawiającego informacja o złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołaniu. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz kopia przedmiotowego odwołania w załączeniu.

pismo z dnia 09.02.2 [...].pdf

odwołanie2_Geomatyka [...].pdf

2021-02-03 09:33 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający w dniu 03.02.2021 roku zamieścił sprostowanie modyfikacji nr 2 z dnia 01.02.2021 roku

Sprostowanie modyfik [...].pdf

2021-02-01 14:52 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 01.02.2021 roku umieszczono Modyfikację treści SIWZ nr 2 z dnia 01.02.2021 roku oraz zmodyfikowane załączniki do SIWZ.

Modyfikacja nr 2 z d [...].pdf

SIWZ z dnia 01.02.20 [...].pdf

Załącznik nr 1 do SI [...].doc

Załącznik nr 2a do S [...].pdf

Załącznik nr 7b do S [...].pdf

2021-02-01 14:44 Olga Durczok-Gosiewska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-01-08 13:15 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 07.01.2021 roku wpłynęła do Zamawiającego informacja o złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołaniu.
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz kopia przedmiotowego odwołania w załączeniu.

Wezwanie o przystąpi [...].pdf

odwołanie_Geomatyka [...].pdf

2021-01-05 14:00 Olga Durczok-Gosiewska Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji informuje, iż w dniu 05.01.2021 roku umieszczono Modyfikację treści SIWZ nr 1 z dnia 05.01.2021 roku oraz zmodyfikowany Załącznik nr 7c do SIWZ.

Modyfikacja nr 1 z d [...].pdf

Załącznik nr 7c do S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2906