Proceeding: TFSIII.38.Z-12/W.2016 Kontrakt Z-12/W Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków - II etap

Marta Graczyk
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Zespół ds. Realizacji Projektów FS
Deadlines:
Published : 28-12-2020 12:32:00
Placing offers : 08-07-2021 14:00:00
Offers opening : 08-07-2021 14:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS252-637592-pl.pdf pdf 132.14 2020-12-28 12:32:00 Proceeding
SIWZ-Z12W_ostateczna.pdf pdf 10952.38 2020-12-28 12:32:00 Proceeding
Zał.1 PFU wymagania-techniczne-kanalizacja.pdf pdf 1001.37 2020-12-28 12:32:00 Proceeding
Zał. 2 PFU wytyczne-techniczne.pdf pdf 2501.96 2020-12-28 12:32:00 Proceeding
Z-12W załączniki wersja edytowalna.zip zip 904.67 2020-12-28 12:32:00 Proceeding
Z-12_zmiana terminu otwarcia ofert.pdf pdf 763.78 2021-04-02 09:28:22 Public message
Z-12W_ogłoszenie o sprostowaniu_2021-OJS065-168927-pl.pdf pdf 69.38 2021-04-02 09:28:22 Public message
Z-12W plik JEDZ.pdf pdf 355.68 2021-04-14 10:31:53 Public message
espd-request.xml xml 131.82 2021-04-14 10:31:53 Public message
Z-12W zmiana SIWZ terminu otwarcia 28.05.2021.pdf pdf 751.78 2021-05-28 09:41:14 Public message
Z-12W ogłoszenie o sprostowaniu 2021-OJS102-269374-pl.pdf pdf 69.79 2021-05-28 09:41:14 Public message
Z_12W odpowiedź.pdf pdf 283.12 2021-01-15 11:06:07 Public message
Z-12W unieważnienie postępowania.pdf pdf 487.23 2021-07-08 10:21:21 Public message
Z-12W wynik postępowania.pdf pdf 96.01 2021-07-13 10:55:57 Public message

Announcements

2021-07-13 10:55 Marta Graczyk W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie postępowania dla Kontraktu Z-12/W.

Z-12W wynik postępow [...].pdf

2021-07-08 10:21 Marta Graczyk W załączeniu ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla Kontraktu Z-12/W.

Z-12W unieważnienie [...].pdf

2021-05-28 09:41 Marta Graczyk W załączeniu ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenie o sprostowaniu nr 2021/S 102-269374 dla Kontraktu Z-12/W.

Z-12W zmiana SIWZ te [...].pdf

Z-12W ogłoszenie o s [...].pdf

2021-04-14 10:31 Marta Graczyk W załączeniu ogłoszenie dla postępowania dot. Kontraktu Z-12/W.

Z-12W plik JEDZ.pdf

espd-request.xml

2021-04-02 09:28 Marta Graczyk W załączeniu ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz ogłoszenie o sprostowaniu nr 2021/S 065-168927 dla Kontraktu Z-12/W.

Z-12_zmiana terminu [...].pdf

Z-12W_ogłoszenie o s [...].pdf

2021-01-15 11:06 Marta Graczyk W załączeniu przekazujemy odpowiedź na pytanie stanowiące jednocześnie modyfikację SIWZ związaną z możliwością uczestnictwa w wizji lokalnej.

Z_12W odpowiedź.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2827