Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-6731/20/392/Ł Dostawy materiałów do rozbudowy i modernizacji sieci LAN

Deadlines:
Published : 28-12-2020 11:49:00
Placing offers : 05-02-2021 11:00:00
Offers opening : 05-02-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.04 2020-12-28 11:49:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 438.78 2020-12-28 11:49:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SIWZ.xlsx xlsx 22.34 2020-12-28 11:49:00 Proceeding
Załaczniki do edycji.docx docx 54.34 2020-12-28 11:49:00 Proceeding
WZP-951_21_6731_20.pdf pdf 59.89 2021-03-11 10:32:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 68.77 2020-12-31 09:22:59 Public message
WZP_55_21_6731_20.pdf pdf 37.91 2021-01-05 15:26:11 Public message
WZP-327_21_6731_20.pdf pdf 642.09 2021-01-22 13:53:16 Public message
WZP-382_21_6731_20.pdf pdf 121.94 2021-01-26 16:13:47 Public message
Załacznik nr 1 do SIWZ po zmianie.xlsx xlsx 22.33 2021-01-26 16:13:47 Public message
WZP-384_21_6731_20.pdf pdf 38.59 2021-01-27 09:31:03 Public message
2 Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 64.15 2021-01-27 09:31:03 Public message
WZP-512_21_6731_20.pdf pdf 111.37 2021-02-05 12:39:25 Public message

Announcements

2021-03-11 10:32 Katarzyna Jacak Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje, że unieważnił ww. postępowanie
podstawa prawna:
art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty ”.
podstawa faktyczna:
Cena oferty niepodlegającej odrzuceniu przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi na dofinansowanie ww. postępowania do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę Atel Electronics Radosław Atlas, ul. Oleska 121, 45-231 Opole.

WZP-951_21_6731_20.p [...].pdf

2021-02-05 12:39 Katarzyna Jacak Informacja z otwarcia ofert
Wypełniając dyspozycję art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że w ww. postępowaniu:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 639 002,28:

Oferty zostały złożone przez nw. Wykonawców:

1 Atel Electronics Radosław Atlas, ul. Oleska 121, 45-231 Opole
Cena jednostkowa gross w PLN - 1 870 403,38
Warunki płatności - 30 dni
Termin dostawy w dniach - 10 dni roboczych
Okres gwarancji - 12 m-cy
2 MULTICOM Mateusz Botkiewicz, ul. Mszczonowska 14, 05-830 Nadarzyn
Cena jednostkowa gross w PLN - 1 620 519,59
Warunki płatności 30 dni
Termin dostawy w dniach - 5 dni roboczych
Okres gwarancji - 12 m-cy

WZP-512_21_6731_20.p [...].pdf

2021-01-27 09:31 Katarzyna Jacak Zmiana treści SIWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WZP-384_21_6731_20.p [...].pdf

2 Ogloszenie o zmian [...].pdf

2021-01-26 16:13 Katarzyna Jacak Odpowiedzi na pytania

WZP-382_21_6731_20.p [...].pdf

Załacznik nr 1 do SI [...].xlsx

2021-01-22 13:53 Katarzyna Jacak Odpowiedź na pytania

WZP-327_21_6731_20.p [...].pdf

2021-01-05 15:26 Katarzyna Jacak Odpowiedź na pytanie

WZP_55_21_6731_20.pd [...].pdf

2020-12-31 09:22 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1161