Proceeding: ZP/30/2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu bezpylnego jednokomorowego z zabudową bębnową

Deadlines:
Published : 28-12-2020 11:41:00
Placing offers : 28-01-2021 10:00:00
Offers opening : 28-01-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_30_2020 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.73 2020-12-28 11:41:00 Proceeding
ZP_30_2020 - SIWZ.zip zip 1004.82 2020-12-28 11:41:00 Proceeding
ZP_30_2020 - ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY.pdf pdf 189.1 2021-01-12 14:43:26 Public message
ZP_30_2020_wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 495.82 2021-01-12 14:43:26 Public message
ZP_30_2020_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 266.36 2021-01-28 12:28:24 Public message
ZP_30_2020_wykluczenie.pdf pdf 68.9 2021-02-16 14:46:40 Public message
ZP_30_2020_wynik.pdf pdf 44.39 2021-03-11 13:53:49 Public message

Announcements

2021-03-11 13:53 Magdalena Mincberg W załączeniu wynik postępowania.

ZP_30_2020_wynik.pdf

2021-02-16 14:46 Magdalena Mincberg W załączeniu zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty.

ZP_30_2020_wykluczen [...].pdf

2021-01-28 12:28 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP_30_2020_Informacj [...].pdf

2021-01-12 14:43 Magdalena Mincberg W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ i zmodyfikowany wzór umowy.

ZP_30_2020 - ZMODYFI [...].pdf

ZP_30_2020_wyjaśnien [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 698