Proceeding: BZP.271.14.2020 Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Skoczów z podziałem na 3 części: część 1 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, część 2 - świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych, część 3 - świadczenie usługi usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Patrycja Barszczak
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 28-12-2020 11:46:00
Placing offers: 01-02-2021 10:00:00
Opening offers : 01-02-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 182.04 2020-12-28 11:46:00 Proceeding
SIWZ +ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 8.7z 7z 18729.82 2020-12-28 11:46:00 Proceeding
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 59.86 2020-12-31 10:51:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 245.26 2021-02-01 15:32:06 Public message

Announcements

2021-02-01 15:32 Patrycja Barszczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-01 10:00 Buyer message 4 934 900,00 zł,
w tym:
część 1 – 4 776 000,00 zł brutto
część 2 – 11 900,00 zł brutto
część 3 – 147 000,00 zł brutto
2020-12-31 10:51 Patrycja Barszczak modyfikacja SIWZ

modyfikacja SIWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 665