Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCN.2.261.76.2020 Wykonanie wraz z dostawą i montażem 9 eksponatów elektronicznych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.

Deadlines:
Published : 28-12-2020 10:55:00
Placing offers : 22-02-2021 12:00:00
Offers opening : 22-02-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS252-635416-pl.pdf pdf 129.09 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
SIWZ_eksponaty_elektroniczne.pdf pdf 577.76 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz _oferty.doc doc 875.5 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_Wzor_umowy.pdf pdf 359.79 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
Załącznik_nr_4_do_SIWZ_JEDZ_espd-request.xml xml 126.87 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ_elektroniczne.zip zip 53325.78 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.doc doc 68.5 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_dostaw.doc doc 854.5 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_do_SIWZ_Wzór_Oświadczeń_potwierdzających_brak_podstaw_wykluczenia.doc doc 820.5 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
Zał _nr _2 do _wzor_umowy _wzór_karty_gwarancyjnej.pdf pdf 157.22 2020-12-28 10:55:00 Proceeding
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_25_01_21.pdf pdf 226.53 2021-01-25 12:56:16 Public message
Informacja_o_zmianie_treści_SIWZ_25_01_21.pdf pdf 200.66 2021-01-25 12:56:16 Public message
Ogłoszenie przesłane do publikacji_250121.pdf pdf 70.86 2021-01-25 12:56:16 Public message
SIWZ_aktualny_250121.pdf pdf 577.53 2021-01-25 12:56:16 Public message
2021-OJS020-045458-pl.pdf pdf 66.32 2021-01-29 10:04:04 Public message
Unieważnienie_postępowania.pdf pdf 191.75 2021-02-22 16:06:45 Public message

Announcements

2021-02-22 16:06 Monika MAREK Zamawiający, zamieszcza informację dot. unieważnienia postępowania.

Unieważnienie_postęp [...].pdf

2021-01-29 10:04 Monika MAREK Zamawiający, przekazuje opublikowane ogłoszenie dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu.

2021-OJS020-045458-p [...].pdf

2021-01-25 12:56 Monika MAREK Zamawiający zamieszcza: wyjaśnienia treści SIWZ, inf. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz o zmianie treści SIWZ, SIWZ aktualny oraz ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE.

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

Informacja_o_zmianie [...].pdf

Ogłoszenie przesłane [...].pdf

SIWZ_aktualny_250121 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1516