Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-91/20 Dostawa środowiska sprzętowo programowego do wirtualizacji stanowiącego infrastrukturę warstwy lokalnej MSIM wraz z urządzeniami sieciowymi stanowiącymi infrastrukturę obsługi środowiska IT szpitala - AE/ZP-27-91/20

Deadlines:
Published : 24-12-2020 22:08:00
Placing offers : 04-02-2021 10:00:00
Offers opening : 04-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 – Formularz Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu  

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 – Wykaz dostaw

8/ Załącznik Nr 5 – Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia 

9/ Załącznik Nr 6 – Opis wykonywanych czynności w siedzibie Zamawiającego w ramach dostawy środowiska sprzętowo-programowego do wirtualizacji stanowiącego infrastrukturę warstwy lokalnej MSIM

10/ Załącznik Nr 7 - Wzór umowy w zakresie zasad ochrony danych osobowych

11/ Załącznik Nr A - Opis równoważności systemu Windows Server 2019 Standard

12/ Załącznik Nr B - Funkcjonalność oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

13/ Załącznik Nr C- Zakres szkoleńAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 834 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.01 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 859.61 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 816 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.51 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.13 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 794 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 819 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.docx docx 828.74 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.pdf pdf 758.57 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.pdf pdf 721.45 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr A.pdf pdf 584.1 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr B.pdf pdf 741.3 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Załącznik Nr C.pdf pdf 587.77 2020-12-24 22:08:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 124.87 2020-12-30 14:39:29 Public message
Zmiana treści SIWZ.PDF PDF 320.31 2020-12-30 14:40:05 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 71.52 2021-01-20 13:39:49 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.PDF PDF 1344.04 2021-01-20 13:40:47 Public message
Załącznik Nr 5 PO ZMIANIE.docx docx 833.51 2021-01-20 13:40:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 435 2021-02-04 12:36:41 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Paltforma.PDF PDF 514.36 2021-03-11 12:09:24 Public message

Announcements

2021-03-11 12:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-02-04 12:36 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-01-20 13:40 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ wraz z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SIWZ
UWAGA !!! Zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SIWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04-02-2021r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załącznik Nr 5 PO ZM [...].docx

2021-01-20 13:39 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-12-30 14:40 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ. UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.02.2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Zmiana treści SIWZ.P [...].PDF

2020-12-30 14:39 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1573