Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCN.2.261.78.2020 Wykonanie wraz z dostawą i montażem osiemnastu (18) eksponatów interaktywnych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon z podziałem na 3 części zamówienia.

Deadlines:
Published : 24-12-2020 13:00:00
Placing offers : 23-02-2021 10:30:00
Offers opening : 23-02-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS251-628849-pl.pdf pdf 145.56 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
SIWZ_18 eksponatów_interaktywnych.pdf pdf 545.73 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ_interaktywne.zip zip 77772.34 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz _oferty_czesc_1_zamowienia.doc doc 894.5 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz_oferty_czesc_2_zamowienia.docx docx 802.9 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SWIZ_Formularz_oferty_czesc_3_zamowienia.docx docx 802.06 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_wzór_umowy.pdf pdf 353.6 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_wzór_umowy_wzór_karty_gwarancyjne.pdf pdf 148.18 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Załacznik_nr_4_do_SIWZ_JEDZ.xml xml 125.43 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.doc doc 68 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_dostaw.doc doc 860.5 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_do_SIWZ _Wykaz_osób.docx docx 799.07 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Załącznik_nr_8_do_SIWZ_Wzór_Oświadczeń_potwierdzających_brak_podstaw_wykluczenia.doc doc 820.5 2020-12-24 13:00:00 Proceeding
Wynik_postepowania_29.03.2021.pdf pdf 279.54 2021-03-29 13:26:36 Public message
Informacja_o_zmianie_treści_SIWZ_25_01_21.pdf pdf 212.1 2021-01-25 15:05:09 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_25_01_21.pdf pdf 283.06 2021-01-25 15:05:09 Public message
Ogłoszenie przesłane do publikacji_25_01_21.pdf pdf 71.06 2021-01-25 15:05:09 Public message
SIWZ_18 eksponatów_interaktywnych_aktualny_25_01_21.pdf pdf 545.76 2021-01-25 15:05:09 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_27_01_21.pdf pdf 238.12 2021-01-28 08:26:57 Public message
2021-OJS020-045577-pl.pdf pdf 67.03 2021-01-29 09:03:52 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_01_02_21.pdf pdf 239.56 2021-02-01 15:08:12 Public message
informacja z otwarcia ofert_23_02_2021.pdf pdf 276.73 2021-02-23 12:56:27 Public message

Announcements

2021-03-29 13:26 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza wynik postępowania w zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia.

Wynik_postepowania_2 [...].pdf

2021-02-23 12:56 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-02-01 15:08 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający w załączeniu przesyła odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu.

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

2021-01-29 09:03 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający przekazuje opublikowane ogłoszenie o zmianie.

2021-OJS020-045577-p [...].pdf

2021-01-28 08:26 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu.

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

2021-01-25 15:05 Agnieszka CZERWIŃSKA Zamawiający zamieszcza: wyjaśnienia treści SIWZ, inf. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz o zmianie treści SIWZ, SIWZ aktualny oraz ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE.

Informacja_o_zmianie [...].pdf

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

Ogłoszenie przesłane [...].pdf

SIWZ_18 eksponatów_i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1630