Proceeding: MCN.2.261.75.2020 Wykonanie wraz z dostawą i montażem 23 eksponatów multimedialnych na wystawę stałą w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon z podziałem na 3 części zamówienia.

Deadlines:
Posted : 23-12-2020 10:19:00
Placing offers: 19-02-2021 10:30:00
Opening offers : 19-02-2021 10:35:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 187.42 2020-12-23 10:19:00 Proceeding
SIWZ_eksponaty_multimedialne.pdf pdf 516.69 2020-12-23 10:19:00 Proceeding
zalacznik_nr_1_do_SIWZ_OPZ multimedialne.zip zip 57376.11 2020-12-23 10:19:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Formularz_oferty.zip zip 1808.77 2020-12-23 10:19:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_wzor_umowy.pdf pdf 363.37 2020-12-23 10:19:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_JEDZ.xml xml 131.98 2020-12-23 10:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wzór_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.doc doc 65.5 2020-12-23 10:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_dostaw.doc doc 853.5 2020-12-23 10:19:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_do_SIWZ_Wzór_Oświadczeń_potwierdzających_brak_podstaw_wykluczenia.doc doc 817.5 2020-12-23 10:19:00 Proceeding
Informacja_o_zmianie_treści_SIWZ_25_01_21.pdf pdf 200.62 2021-01-25 15:13:15 Public message
Odpowiedź_na_wnioski_wykonawców_25_01_21.pdf pdf 235.75 2021-01-25 15:13:15 Public message
zmiana ogłoszenia wysłana do DUUE.pdf pdf 71.18 2021-01-25 15:13:15 Public message
SIWZ aktualny 25.01.2021.pdf pdf 530.42 2021-01-25 15:13:15 Public message
Odpowiedz_na_wnioski_Wykonawcow_27.01.2021.pdf pdf 231.74 2021-01-27 15:13:46 Public message

Announcements

2021-01-27 15:13 Katarzyna Jasińska Zamawiający zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu.

Odpowiedz_na_wnioski [...].pdf

2021-01-25 15:13 Katarzyna Jasińska Zamawiający w załączeniu zamieszcza:
1. Informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2. Pytania i udzielone odpowiedzi
3. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do DUUE
4. Aktualny SIWZ

Informacja_o_zmianie [...].pdf

Odpowiedź_na_wnioski [...].pdf

zmiana ogłoszenia wy [...].pdf

SIWZ aktualny 25.01. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 727