Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RBRiGK.271.2.26.2020 Włocławska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Zofia Baranowska
Urząd Gminy Włocławek
Deadlines:
Published : 22-12-2020 15:20:00
Placing offers : 08-02-2021 09:00:00
Offers opening : 08-02-2021 09:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
skan ogłoszenie.pdf pdf 1023.02 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 497.5 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 151 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 86 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 226 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67.5 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.doc doc 165.5 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42.5 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
Wloclawska_GZ_SIWZ_Zal_8_Pelnomocnictwo.doc doc 36 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
SIWZ skan dostawa energii elektrycznej.pdf pdf 5818.8 2020-12-22 15:20:00 Proceeding
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS080-205620-pl.pdf pdf 251.01 2021-04-26 12:54:56 Public message
zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf pdf 784.93 2021-01-08 14:07:35 Public message
zawiadomienie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 347.07 2021-01-08 14:07:35 Public message
2021-OJS007-011471-pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Włocławska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej.pdf pdf 155.59 2021-01-15 12:50:48 Public message
zmiany SIWZ Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie os 01.07.2021 r. do 31 .12.2022 r. podpis elektroniczny.pdf pdf 266.76 2021-01-21 15:36:51 Public message
Wyjasnienie do SIWZ nr 1 podpis elektr.pdf pdf 274.09 2021-01-21 15:36:51 Public message
Wyjaśnienie do SIWZ nr 2 podpis elektroniczny.pdf pdf 203 2021-01-21 15:36:51 Public message
Wyjaśnienie do SIWZ nr 3 podpis elek..pdf pdf 286.08 2021-01-21 15:36:51 Public message
zmiana ogłoszenia 21 stycznia 2021r. skan.pdf pdf 134.19 2021-01-25 15:48:53 Public message
2021-OJS017-038904-pl-1 zmiana ogloszenia z podpisem.pdf pdf 183.21 2021-01-26 14:16:01 Public message
informacja z otwarcia ofert z 08 02 2021 r. dostawa energii elektrycznej skan.pdf pdf 300.82 2021-02-08 13:56:08 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP.pdf pdf 273.95 2021-03-09 16:02:56 Public message

Announcements

2021-04-26 12:54 Zofia Baranowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r."

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-03-09 16:02 Zofia Baranowska Dzień dobry. W załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Włocławska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2022 r."

informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-08 13:56 Zofia Baranowska Dzień dobry. Przesyłam, w imieniu Zamawiającego, informację z otwarcia ofert z dnia 8 lutego 2021 r. w postępowaniu.Włocławska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.
Zofia Baranowska
Sekretarz Komisji Przetargowej
e-mail: przetargi@g.wloclawek.pl

informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-26 14:16 Zofia Baranowska Dzień dobry. W załączeniu sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu "Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r."

Zofia Baranowska
Sekretarz Komisji Przetargowej
e-mail: przetargi@g.wloclawek.pl

2021-OJS017-038904-p [...].pdf

2021-01-25 15:48 Zofia Baranowska Zawiadamiam o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu pod nazwą: Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r., Numer sprawy RBRiGK.271.2.26.2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.12.2020r. numer 2020/S 249-620141

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu zostanie opublikowana w DUUE w dniu 26 stycznia 2021 r.

Zofia Baranowska
Sekretarz Komisji Przetargowej

zmiana ogłoszenia 21 [...].pdf

2021-01-21 15:36 Zofia Baranowska W w imieniu Zamawiającego, w załączeniu przesyłam wyjaśnienia do SIWZ na pytania zadane przez wykonawców do niniejszego postępowania. Zamieszczam również informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - zmiana rozdziału XII SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust.1 b ustawy Pzp. przedłużenie terminu składania ofert niw wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie SIWZ.
Zofia Baranowska
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87 - 800 Włocławek
tel; +48 54 230 53 34
e-mail: przetargi@g.wloclawek.pl

zmiany SIWZ Włocławs [...].pdf

Wyjasnienie do SIWZ [...].pdf

Wyjaśnienie do SIWZ [...].pdf

Wyjaśnienie do SIWZ [...].pdf

2021-01-15 12:50 Zofia Baranowska Dzień dobry. Niniejszym zamieszczam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1 .07.2021r. do 21.12.2022 r" , które zostało opublikowane w DUUE.
Zofia Baranowska -Sekretarz Komisji Przetargowej

2021-OJS007-011471-p [...].pdf

2021-01-08 14:07 Zofia Baranowska Gmina Włocławek, jako Zamawiający zawiadamia o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu Włocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.07.2021 r. do 31.12.2022 r.
W załączeniu zawiadomienia.

Zofia Baranowska
Sekretarz Komisji Przetargowej
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87 - 800 Włocławek

zawiadomienie o zmia [...].pdf

zawiadomienie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1790