Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-89/20 Dostawy artykułów medycznych (m.in. igły, zestawy do kaniulacji, butelki do przechowywania pokarmu, smoczki do butelek, przyrządy do podaży diety, linie infuzyjne) - AE/ZP-27-89/20

Deadlines:
Published : 21-12-2020 10:15:00
Placing offers : 25-01-2021 10:00:00
Offers opening : 25-01-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8. Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 95.5 2020-12-21 10:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 209.84 2020-12-21 10:15:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 747.34 2020-12-21 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 42 2020-12-21 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 85.56 2020-12-21 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 126.61 2020-12-21 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 57.5 2020-12-21 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 41 2020-12-21 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 84 2020-12-21 10:15:00 Proceeding
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1058.13 2021-04-06 09:36:04 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 123.27 2020-12-23 14:13:48 Public message
Zmiana treści SIWZ.PDF PDF 329.37 2020-12-23 14:21:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 407.1 2021-01-25 12:29:13 Public message

Announcements

2021-04-06 09:36 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w Pakietach Nr 1, 6, 8, 9.

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-01-25 12:29 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-12-23 14:21 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ.
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.01.2021 r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Zmiana treści SIWZ.P [...].PDF

2020-12-23 14:13 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1228