Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 21/2020 Modernizacja bazy szpitalnej, w tym Oddziału Dziecięcego oraz na potrzeby stworzenia Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 18-12-2020 15:19:00
Placing offers : 05-01-2021 09:00:00
Offers opening : 05-01-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą platformazakupowa.pl

W przypadku awarii lub niedostępności platformy strony postępowania komunikować się będą za pośrednictwem poczty e-mail: przetargi@szpital-bartoszyce.p

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 55 2020-12-18 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - PFU Oddział Dziecięcy - zadanie 1.zip zip 22857.04 2020-12-18 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2a - PFU Oddział Neurologiczny - zadanie 2.zip zip 5160.78 2020-12-18 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.zip zip 130.3 2020-12-18 15:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 48 2020-12-18 15:19:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 769045-N-2020 z dnia 18.12.2020 r..pdf pdf 135.58 2020-12-18 15:19:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 159 2020-12-18 15:19:00 Proceeding
wzór umowy_v2.docx docx 49.79 2020-12-30 15:06:28 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 899.13 2020-12-30 15:06:28 Public message
otwarcie z zał 21_2020.pdf pdf 473.55 2021-01-05 11:40:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1302.48 2021-01-27 12:55:57 Public message

Announcements

2021-01-27 12:55 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-01-05 11:40 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert.

otwarcie z zał 21_20 [...].pdf

2020-12-30 15:06 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza wyjaśnienia treści SIWZ wraz z załącznikiem.

wzór umowy_v2.docx

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1188