Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 413/2020/PN/DZP Dostawa zestawu komputerowego do obsługi urządzeń okulograficznych w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Deadlines:
Published : 18-12-2020 12:38:00
Placing offers : 29-12-2020 10:00:00
Offers opening : 29-12-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 248.51 2020-12-18 12:38:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 793.24 2020-12-18 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.doc doc 260 2020-12-18 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 225 2020-12-18 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 228.5 2020-12-18 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.pdf pdf 309.3 2020-12-18 12:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc doc 224.5 2020-12-18 12:38:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 52.4 2020-12-30 11:27:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 87.51 2021-01-13 08:43:37 Public message

Announcements

2021-01-13 08:43 Anna Adamkiewicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-30 11:27 Anna Adamkiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-29 10:00 Buyer message Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/ w zakładce postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca może przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub pisemnie w formie oświadczenia sporządzonego w oryginale przesłanego pocztą, kurierem bądź złożonego osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 337