Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-PGO/16/2020 Modernizacja systemu wentylacji i odpylania w hali sortowni na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z .o.o.

Cezary Wenda
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 23-12-2020 11:28:00
Placing offers : 26-02-2021 10:00:00
Offers opening : 26-02-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 100.12 2020-12-23 11:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.4 2020-12-23 11:28:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 152.25 2020-12-23 11:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf pdf 99.31 2020-12-23 11:28:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.docx docx 50.34 2020-12-23 11:28:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 36.82 2021-03-18 09:36:34 Public message
Sprostowanie SIWZ.pdf pdf 41.98 2021-01-05 13:54:21 Public message
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 56.77 2021-01-12 15:41:56 Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 31.83 2021-01-18 07:27:39 Public message
Informacja.pdf pdf 40.45 2021-01-18 08:15:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 42.53 2021-03-01 10:12:24 Public message

Announcements

2021-03-18 09:36 Cezary Wenda Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-01 10:12 Cezary Wenda Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-18 08:15 Cezary Wenda Informacja

Informacja.pdf

2021-01-18 07:27 Cezary Wenda Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-01-12 15:41 Cezary Wenda Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-01-05 13:54 Cezary Wenda Sprostowanie SIWZ

Sprostowanie SIWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1793