Proceeding: Sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w stacji SUW

Deadlines:
Published : 16-12-2020 11:33:00
Placing offers : 21-12-2020 11:00:00
Offers opening : 21-12-2020 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

1.     Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w stacji SUW.

2.     Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)     dostawę następujących środków chemicznych:

a)     EPUROCET W300,

b)     EPURODOS E500,

c)     EPURODOS P340,

d)     FERROCID 8583.

2)     odbiór i utylizację pustych opakowań po zużytych środkach chemicznych.

3.   Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym:  terminy i zasady realizacji, warunki płatności zostały określone
w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 1).

4.     Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 1).

5.     Termin związania ofertą: 30 dni.

6.     Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  swobodnego  wyboru  ofert, negocjacji  cen  oraz  unieważnienia  niniejszego    postępowania  bez  podania  przyczyny  i  bez  ponoszenia  skutków  prawnych.


Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

1)     merytorycznych, proszę o  kontakt  poprzez  przycisk "Wyślij  wiadomość  do  zamawiającego". 

2)     związanych z  obsługą  platformy, proszę  o  kontakt  z  Centrum  Wsparcia  Klienta  platformy  zakupowej  Open Nexus  czynnym  od  poniedziałku  do  piątku  w  dni  robocze,  w  godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości  z  platformy  zakupowej  mają  charakter  informacyjny.

 Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Wzór umowy_chemia do SUW.pdf pdf 318.07 2020-12-16 11:33:00 Proceeding
Pismo NSzW_417_2020 - odpowiedź na pytanie nr 1-sig.pdf pdf 394.97 2020-12-18 10:52:44 Public message
Pismo NSzW_420_2020 - Informacja o unieważnieniu postępowania-sig.pdf pdf 418 2020-12-22 11:35:47 Public message

Announcements

2020-12-22 11:35 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informację o unieważnieniu postępowania.

Pismo NSzW_420_2020 [...].pdf

2020-12-18 10:52 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

Pismo NSzW_417_2020 [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 EPUROCET W300 - 40 kg - (0)
2 EPURODOS E500 - 300 kg - (0)
3 EPURODOS P340 - 20 kg - (0)
4 FERROCID 8583 - 300 kg - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Sukcesywnie w terminach wskazanych we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, m.in. koszty odbioru i utylizacji opakowań po środkach chemicznych oraz koszty transportu wliczone w cenę oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru Umowy (załącznik nr 1) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni (liczonych od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert) - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 224