Proceeding: OR-AG-I.ZP.D.272.72.2020.MK Zakup urządzeń wideokonferencyjnych do sal konferencyjnych użytkowanych przez UMWM w Warszawie

Marta Kowalczyk
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Published : 04-12-2020 13:09:00
Placing offers : 14-12-2020 10:00:00
Offers opening : 14-12-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0.0_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 275.21 2020-12-04 13:09:00 Proceeding
0.0_Ogłoszenie sprostowanie.pdf pdf 76.14 2020-12-04 13:09:00 Proceeding
0_siwz_72.pdf pdf 213.94 2020-12-04 13:09:00 Proceeding
1_formularz oferty.docx docx 34.31 2020-12-04 13:09:00 Proceeding
2_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_urządzenia_do_wideokonferencji_ver_4-12-2020.pdf pdf 732.18 2020-12-04 13:09:00 Proceeding
3_Umowa_projekt_urządzenia_do_wideokonferencji.pdf pdf 183.36 2020-12-04 13:09:00 Proceeding
4_oświadczenie.docx docx 27.46 2020-12-04 13:09:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 140.76 2020-12-14 11:47:31 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty_72.pdf pdf 180.23 2020-12-16 10:57:45 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 108.32 2021-01-28 10:10:26 Public message

Announcements

2021-01-28 10:10 Marta Kowalczyk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-16 10:57 Marta Kowalczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-14 11:47 Marta Kowalczyk Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 505