Proceeding: ZP-25/20 "Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie"

Deadlines:
Published : 02-12-2020 09:48:00
Placing offers : 15-01-2021 10:00:00
Offers opening : 15-01-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 139.74 2020-12-02 11:41:29 Proceeding
SIWZ_ZP-25_20.pdf pdf 497.54 2020-12-02 09:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - 2020_S_235-579535.pdf pdf 62.5 2020-12-02 09:48:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ - postępowanie znak ZP-25_20.pdf pdf 96.06 2020-12-23 12:00:08 Proceeding
Ujednolicony tekst SIWZ_ZP-25_20.pdf pdf 527.77 2020-12-23 12:00:20 Proceeding
Ogłoszeni o zmianie ogłoszenia 2020_S_252-636025.pdf pdf 65.31 2020-12-28 14:43:51 Proceeding
Modyfikacja SIWZ z dnia 07.01.2021r..pdf pdf 82.45 2021-01-07 15:23:41 Proceeding
Ujednolicony tekst SIWZ_ZP-25_20 po modyfikacji z dnia 07.01.2021r..pdf pdf 528.17 2021-01-08 08:05:18 Proceeding
Ujednolicony tekst SIWZ_ZP-25_20 po modyfikacji z dnia 07.01.2021r..doc doc 508.5 2021-01-08 08:05:27 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021-S007-011474.pdf pdf 66.47 2021-01-13 08:01:06 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie znak ZP-25_20.pdf pdf 128.57 2021-01-15 13:37:41 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP-25_20.pdf pdf 131.04 2021-01-27 13:36:04 Public message

Announcements

2021-01-27 13:36 Krzysztof Zając Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-01-15 13:37 Krzysztof Zając Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 665