Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 32/ZP/2020 Dostawa leków

Deadlines:
Published : 02-12-2020 13:29:00
Placing offers : 15-02-2021 10:34:55
Offers opening : 28-12-2020 15:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 139.85 2020-12-02 13:29:00 Proceeding
Załącznik 2A JEDZ do SIWZ.docx docx 34.83 2020-12-02 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1, 2, 4 do SIWZ.docx docx 23.57 2020-12-02 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SIWZ.docx docx 156.02 2020-12-02 13:29:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 633.85 2020-12-02 13:29:00 Proceeding
32zp2020_odpowiedzi.pdf pdf 460.36 2020-12-23 11:06:23 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 192.85 2020-12-23 11:09:34 Public message
Załacznik nr 3 do SIWZ - zmodyfikowany.docx docx 21.38 2020-12-23 11:09:34 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ - zmodyfikowany.docx docx 20.02 2020-12-23 11:09:34 Public message
Załącznik nr 1A do SIWZ - zmodyfikowany.docx docx 156.65 2020-12-23 11:09:34 Public message
Ogłoszenie zmian.pdf pdf 72.91 2020-12-23 12:07:44 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 179.26 2020-12-28 13:09:25 Public message

Announcements

2021-02-15 10:34 Bożena Schmidt Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Modyfikacja SIWZ
2020-12-28 13:09 Bożena Schmidt Szanowni Państwo, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2020-12-23 12:07 Bożena Schmidt Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Ogłoszenie zmian.pdf

2020-12-23 11:09 Bożena Schmidt Szanowni Państwo. Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ.

Modyfikacja SIWZ.pdf

Załacznik nr 3 do SI [...].docx

Załącznik nr 1 do SI [...].docx

Załącznik nr 1A do S [...].docx

2020-12-23 11:06 Bożena Schmidt Szanowni Państwo. W związku z wpłynięciem zapytań do Zamawiającego dotyczących postępowania w załączeniu przesyłamy plik z pytaniami i odpowiedziami.

32zp2020_odpowiedzi. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1133