Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-43/2020 Dostawa sprzętu komputerowego oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 30-11-2020 12:57:00
Placing offers : 10-12-2020 10:00:00
Offers opening : 10-12-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Link pod którym odbędzie się otwarcie ofert:

https://zoom.us/j/95653946664?pwd=bTFhYy9oZXZXMkU2SFJPdFRqcTJOUT09

Meeting ID: 956 5394 6664
Passcode: 7Je1tG

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
05. Załącznik nr 3 do siwz - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf pdf 145.77 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
06. Formularz ofertowy.docx docx 76.3 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
07. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 140.5 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do siwz - Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 513.45 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 406.89 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 1050.31 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do siwz - wzór umowy.pdf pdf 908.78 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
08. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 130 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
09. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 700 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
10. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 83 2020-11-30 12:57:00 Proceeding
11. Druk zestawienia ofert DZP-262-43.2020.pdf pdf 658.64 2020-12-10 10:41:18 Public message
12. Rozstrzygnięcie cz. 1.pdf pdf 361.45 2020-12-16 11:32:50 Public message
13. Rozstrzygnięcie cz. 2 i 3.pdf pdf 675.24 2020-12-17 12:43:08 Public message
14. Unieważnienie cz. 2.pdf pdf 243.98 2020-12-17 12:43:54 Public message
15. Unieważnienie czynności zamawiającego.pdf pdf 392.45 2020-12-21 13:59:08 Public message
16. Rozstrzygnięcie cz. 2.pdf pdf 332.9 2020-12-21 13:59:50 Public message

Announcements

2020-12-21 13:59 Zamówienia Publiczne 16. Rozstrzygnięcie cz. 2

16. Rozstrzygnięcie [...].pdf

2020-12-21 13:59 Zamówienia Publiczne 15. Unieważnienie czynności zamawiającego

15. Unieważnienie cz [...].pdf

2020-12-17 12:43 Zamówienia Publiczne 14. Unieważnienie cz. 2

14. Unieważnienie cz [...].pdf

2020-12-17 12:43 Zamówienia Publiczne 13. Rozstrzygnięcie cz. 2 i 3

13. Rozstrzygnięcie [...].pdf

2020-12-16 11:32 Zamówienia Publiczne 12. Rozstrzygnięcie cz. 1

12. Rozstrzygnięcie [...].pdf

2020-12-10 10:41 Zamówienia Publiczne 11. Druk zestawienia ofert DZP-262-43.2020

11. Druk zestawienia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 564