Proceeding: 10.11.20.P.DUJSP Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek samorządowych oraz instytucji kultury

Deadlines:
Published : 30-11-2020 12:08:00
Placing offers : 17-12-2020 09:15:00
Offers opening : 17-12-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego na podstawie udzielonego przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek samorządowych oraz instytucji kultury.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki 1A-4 do SIWZ oraz załącznik nr 20 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w  załącznikach nr 6-19 do SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 8 ust. 2 w  związku z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego udostępni opis przedmiotu zamówienia tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosowanym wnioskiem o  udostępnienie informacji poufnych dotyczących działalności Województwa Lubuskiego, wojewódzkich jednostek samorządowych oraz instytucji kultury zamieszczonych w załącznikach nr 6-19 do SIWZ – wniosek o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 20 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek na adres e-mail: przetargi.dujsp@np.com.pl lub za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings  przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dla niniejszego postępowania.

 

Otrzymane w ten sposób informacje przez Wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą służyć tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i następne Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

 

Informacje poufne, o których mowa w pkt 4 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 895 z późn. zm. - zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
10.11.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zamówieniu.htm htm 93.61 2020-11-30 12:08:00 Proceeding
10.11.20.P.DUJSP_dokumentacja.zip zip 1208.37 2020-11-30 12:08:00 Proceeding
10.11.20.P.DUJSP_Pyt_Odp_Zmiana SIWZ -Województwo Lubuskie.pdf pdf 232.92 2020-12-04 14:38:31 Public message
10.11.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.html html 20.67 2020-12-04 14:38:31 Public message
10.11.20.P.DUJSP SIWZ Zał. 1A-1C_ po modyfikacji.docx docx 155.2 2020-12-11 12:30:58 Public message
10.11.20.P.DUJSP Zapytania i odpowiedzi - na stronę.pdf pdf 151.23 2020-12-11 12:30:58 Public message
10.11.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.html html 20.69 2020-12-11 12:30:58 Public message
10.11.20.P.DUJSP_Zmiana załącznika nr 1A - po modyfikacji.pdf pdf 163.82 2020-12-14 12:48:48 Public message
10.11.20.P.DUJSP SIWZ Zał. 1A - modyfikacja z dnia 14.12.2020.docx docx 126.38 2020-12-14 12:48:48 Public message
10.11.20.P.DUJSP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.html html 20.52 2020-12-14 16:57:19 Public message
10.11.20.P.DUJSP SIWZ Zał. 1B_ po modyfikacji z dnia 14.12.2020r._jawne.docx docx 116.67 2020-12-14 16:57:19 Public message
10.11.20.P.DUJSP Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 231.61 2020-12-17 13:26:04 Public message
10.11.20.P.DUJSP_Zmiana informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 162.93 2020-12-22 14:57:42 Public message
10.11.20.P.DUJSP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 178.68 2020-12-22 16:27:29 Public message
10.11.20.P.DUJSP_ogłoszenie o umowie.html html 48.18 2021-01-13 06:51:00 Public message

Announcements

2021-01-13 06:51 Marzena Kwiatkowska 8. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 13.01.2021 r.

10.11.20.P.DUJSP_ogł [...].html

2020-12-22 16:27 Marzena Kwiatkowska 7. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 22.12.2020 r. w zakresie części I, II, III.

10.11.20.P.DUJSP Inf [...].pdf

2020-12-22 14:57 Marzena Kwiatkowska 6. sprostowanie informacji z otwarcia ofert z 17.12.2020 r.

10.11.20.P.DUJSP_Zmi [...].pdf

2020-12-17 13:26 Marzena Kwiatkowska 5. informacja z otwarcia ofert z 17.12.2020 r.

10.11.20.P.DUJSP Inf [...].pdf

2020-12-14 16:57 Marzena Kwiatkowska 4. informacja o zmianie treści SIWZ z 14.12.2020 r. w zakresie załącznika nr 1B do SIWZ oraz terminu składania ofert z 16.12.2020 r. na 17.12.2020 r. wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

10.11.20.P.DUJSP_ogł [...].html

10.11.20.P.DUJSP SIW [...].docx

2020-12-14 12:48 Marzena Kwiatkowska 3.informacja o zmianie treści SIWZ z 14.12.2020 r. w zakresie załącznika nr 1A do SIWZ.

10.11.20.P.DUJSP_Zmi [...].pdf

10.11.20.P.DUJSP SIW [...].docx

2020-12-11 12:30 Marzena Kwiatkowska 2. pytania i odpowiedzi w sprawie SIWZ wraz ze zmianami treści SIWZ oraz zmianą ogłoszenia o zamówieniu z 11.12.2020 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 15.12.2020 r. na 16.12.2020 r.

10.11.20.P.DUJSP SIW [...].docx

10.11.20.P.DUJSP Zap [...].pdf

10.11.20.P.DUJSP_ogł [...].html

2020-12-04 14:38 Marzena Kwiatkowska 1. pytanie i odpowiedź w sprawie SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ oraz zmianą ogłoszenia o zamówieniu z 04.12.2020 r. w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z 08.12.2020 r. na 15.12.2020 r.

10.11.20.P.DUJSP_Pyt [...].pdf

10.11.20.P.DUJSP_ogł [...].html

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 847