Nord Partner Sp. z o.o.
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540534157-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 759279-N-2020
Data: 30/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Nord Partner Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87107993200000, ul. ul. Lubicka  16, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48 56 651 43 00, e-mail slawomir.giezek@np.com.pl, faks +48 56 651 43 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.nordpartner.pl/przetargi/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08.12.2020, godzina: 12:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.12.2020, godzina: 12:15

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych