Proceeding: RDF/U/11/2020 Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie paliwa alternatywnego RDF o kodzie 19-12-10 do dnia 31.03.2021 r z możliwością składania ofert częściowych.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 27-11-2020 10:01:00
Placing offers: 30-12-2020 10:00:00
Opening offers : 30-12-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 59 2020-11-27 10:01:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 1070.97 2020-11-27 10:01:00 Proceeding
OFERTA.pdf pdf 265.27 2020-11-27 10:01:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 2844.58 2020-11-27 10:01:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1246.98 2020-11-27 10:01:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 366.4 2020-11-27 10:01:00 Proceeding
Wykaz pojazdów - załącznik nr 2.docx docx 16.13 2020-11-27 10:01:00 Proceeding
WYKAZ POJAZDÓW.pdf pdf 550.68 2020-11-27 10:01:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.12.2020 r..pdf pdf 101.14 2020-12-30 13:58:21 Public message
Wybór Wykonawcy III i V Część San.pdf pdf 80.54 2021-01-18 15:40:44 Public message
Wybór Wykonawcy P.pdf pdf 47.28 2021-01-22 13:17:47 Public message

Announcements

2021-01-22 13:17 Szymon Łakota Szanowni Państwo, W załączeniu rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dla II części zamówienia.

Wybór Wykonawcy P.pd [...].pdf

2021-01-22 13:09 Szymon Łakota The message was withdrawn by the Buyer.
2021-01-18 15:40 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dla III i V części.

Wybór Wykonawcy III [...].pdf

2021-01-08 11:31 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania dla i i IV części:
Tychy, 08.01.2021 r.


Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na (RDF/U/11/2020) SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 do dnia 31.03.2021 r. z możliwością składania ofert częściowych do I i IV części została wybrana firma:

I część:
ARW BALTIC Sp. z o.o. , ul. Stacyjna 7a, 41-217 Sosnowiec
Cena oferty gross za tonę: 378,00 zł.
Ilość punktów w kryterium cena: 90,00
Ilość punktów w kryterium normy spalin dla samochodów: 10,00
Suma punktów: 100,00

Suma punktów: 100,00

Streszczenie i porównanie ofert:

1. ARW BALTIC Sp. z o.o. , ul. Stacyjna 7a, 41-217 Sosnowiec
Cena oferty gross za tonę: 378,00 zł.
Ilość punktów w kryterium cena: 90,00
Ilość punktów w kryterium normy spalin dla samochodów: 10,00
Suma punktów: 100,00

2. Pardi Sp. z o.o., ul. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce. Cena oferty gross za tonę: 389,00 zł. Ilość punktów w kryterium cena: 87,46, ilość punktów w kryterium norma zpalin dla samochodów: 10,00. Suma punktów: 97,46.

IV część:

1. ARW BALTIC Sp. z o.o. , ul. Stacyjna 7a, 41-217 Sosnowiec
Cena oferty gross za tonę: 378,00 zł.
Ilość punktów w kryterium cena: 90,00
Ilość punktów w kryterium normy spalin dla samochodów: 10,00
Suma punktów: 100,00

2. Pardi Sp. z o.o., ul. Morcinka 17, 43-417 Kaczyce. Cena oferty gross za tonę: 469,00 zł. Ilość punktów w kryterium cena: 72,54 ilość punktów w kryterium norma spalin dla samochodów: 10,00. Suma punktów: 82,54.


Oferta firmy „ARW” spełnia wszystkie wymogi ustawowe oraz jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty jest najniższa, a pozostałe kryteria najkorzystniejsze.
Informujemy, iż przysługują Państwu środki ochrony prawnej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2020-12-30 13:58 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:

Szanowni Państwo w załączeniu przesyłamy informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 703