Proceeding: GMP.271.7.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”

Katarzyna Rudzka
Gmina Bisztynek
Deadlines:
Published : 01-12-2020 09:18:00
Placing offers: 05-01-2021 10:00:00
Opening offers : 05-01-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 12752.18 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty.rtf rtf 85.26 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczace kryteriów ofert.rtf rtf 70.76 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
załącznik nr 3 - Zdolności techniczne.rtf rtf 130.52 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
załącznik nr 4a - Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf pdf 1221.79 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf rtf 94.61 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
załącznik nr 7 - Oświadczenie o udziale podwykonawców.rtf rtf 57.21 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
załącznik nr 8 - Zestawienie nieruchomości zamieszkałych.pdf pdf 1473.45 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
załącznik nr 5 -Projekt umowy.pdf pdf 9834.46 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
załącznik nr 4 - JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia).doc doc 183 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmówieniu.pdf pdf 129.39 2020-12-01 09:18:00 Proceeding
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 168.65 2020-12-16 13:42:27 Public message
SIWZ od 16.12.2020r.pdf pdf 12672.5 2020-12-16 13:42:27 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 270.59 2021-01-05 13:29:48 Public message
informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 327.87 2021-01-13 15:25:36 Public message

Announcements

2021-01-13 15:25 Katarzyna Rudzka Informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku [...].pdf

2021-01-05 13:29 Katarzyna Rudzka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-05 10:00 Buyer message
2020-12-16 13:42 Katarzyna Rudzka Modyfikacja treści SIWZ

modyfikacja SIWZ.pdf

SIWZ od 16.12.2020r. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 416