Proceeding: Usługa serwisowa sprzętu laboratoryjnego.

Katarzyna Jędrychowska
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 25-11-2020 08:22:00
Placing offers: 27-11-2020 06:59:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową na stronie https://platformazakupowa.pl/.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt części zamiennych, dojazdu i pracy inżyniera leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.

6. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu serwisowego (bez uwag) przez obie strony.

7. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi (niezgodnie z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zapłaty do momentu poprawnego wykonania w/w usługi. 

8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9. Termin wykonania usługi w siedzibie zamawiającego 7 dni od daty wysłania zlecenia, nie później niż do 15.12.2020 

10. Gwarancja (data ważności ) min. 12 miesięcy.

11. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa serwisowa sprzętu laboratoryjnego. Przegląd okresowy Sekwenatora kapilarnego 3500 1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Jana Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
2 Usługa serwisowa sprzętu laboratoryjnego. Przegląd okresowy Termocyklera Gene Amp PCR 2 pc. - (0)
3 Usługa serwisowa sprzętu laboratoryjnego. Przegląd okresowy Termocyklera HID Veriti 96- Well 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 150