Proceeding: ZP/15/20 Szwy chirurgiczne

Deadlines:
Posted : 24-11-2020 13:22:00
Placing offers: 07-12-2020 10:00:00
Opening offers : 07-12-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Wykonawca może złożyć ofertę w jednej z wybranych form:

1)    w formie pisemnej  - na adres siedziby Zamawiającego: Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99 – 300 Kutno;

lub

2) w formie elektronicznej – za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 431.62 2020-11-24 13:22:00 Proceeding
2. SIWZ-Nici_ZP_15_20.doc doc 444.5 2020-11-24 13:22:00 Proceeding
3. Załącznik Nr 2.xlsx xlsx 27.21 2020-11-24 13:22:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 - ZP.15.20.pdf pdf 113.36 2020-12-02 13:37:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.12.2020r - ZP.15.20.pdf pdf 206.49 2020-12-07 13:52:27 Public message
Informacja o przedłużeniu terminu związania ofertą.pdf pdf 355.72 2020-12-29 11:33:45 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert..pdf pdf 131.83 2021-01-13 13:30:37 Public message

Announcements

2021-01-13 13:30 Iwona Konwerska Zawiadomienie o wyborze ofert.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-29 11:33 Agnieszka Tomalak Informacja o przedłużeniu terminu związania ofertą

Informacja o przedłu [...].pdf

2020-12-07 13:52 Iwona Konwerska Dzień dobry,
W załączniku przesyłam informację z otwarcia ofert z dnia 07.12.02020r.
Pozdrawiam
Iwona Konwerska

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-02 13:37 Iwona Konwerska Dzień dobry,
W załączniku przesyłam Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - ZP/15/20.
Pozdrawiam
Iwona Konwerska

Wyjaśnienia nr 1 - Z [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 415