Proceeding: ST.2370.22.2020 Sukcesywna dostawa artykułów sypkich i przetworów spożywczych

Deadlines:
Posted : 23-11-2020 16:56:00
Placing offers: 01-12-2020 09:00:00
Opening offers : 01-12-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

 

Oferty należy składać:


w formie pisemnej, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, 


Opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy - celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. Powinna zawierać wyraźne wskazanie adresata, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 1 SIWZ. 
Oferta winna być oznaczona w następujący sposób:


„Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn.

Sukcesywna dostawa artykułów sypkich  i przetworów spożywczych

Nr referencyjny:  ST.2370.22.2020


UWAGA - NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM:  ………………r. GODZ. 09:30”

 

albo

w formie elektronicznejopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
UWAGA: Ofertę należy przesłać poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawarta jest na stronie postępowania na Platformie Zakupowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 238.29 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 10694.14 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Zał. nr 1 - OPZ.pdf pdf 31703.57 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Zał. nr 2-formularz cenowy.pdf pdf 110.43 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Formularz ofertowy.pdf pdf 151.29 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Zał. nr 4 - oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.pdf pdf 174.25 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Zał. nr 5 - oswiadczenie-z-art-25a-ustawy-Pzp-warunki-udzialu.pdf pdf 154.23 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Zał. nr 6 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf pdf 81.16 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Ogólne Warunki Umowy.pdf pdf 3281.11 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Zał. nr 2-formularz cenowy.xlsx xlsx 21.03 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Formularz ofertowy.docx docx 28.37 2020-11-23 16:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia-01.12.2020 r..pdf pdf 673.54 2020-12-01 15:36:25 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - artykuły sypkie i przetwory spożywcze.pdf pdf 639.35 2020-12-30 15:34:43 Public message

Announcements

2020-12-30 15:34 Zamówienia Publiczne Zamawiający niniejszym zamieszcza ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2020-12-01 15:36 RB - Sekcja Zamówień Publicznych Zamawiający w załączniku zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 221